Aktualno! Uključite se u javnu raspravu o pravilnicima u zdravstvu Hrvatska

Aktualno! Uključite se u javnu raspravu o pravilnicima u zdravstvu

Poštovane kolege, pozivamo Vas da iskoristite prigodu za izražavanjem svojih stavova na dobrobit ljekarničke struke. U tijeku je javna rasprava (savjetovanje sa zainteresiranom javnošću) za nekoliko regulatornih okvira vezanih uz ljekarničku djelatnost. Tzv. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pokreće se u vrijeme kada još uvijek postoji mogućnost utjecaja na nacrte zakona, propisa i drugih akata, dakle u ranoj fazi njihove izrade kada su još sve opcije za njihovu doradu i promjenu otvorene. Molimo Vas da se registrirate i unesete svoje komentare (bilo pod općim dijelom) bilo na konkretne pojedinačne izmjene u pravilnicima,

 

1. Prije unošenja komentara u javnu raspravu putem servisa e-Savjetovanja, potrebno se najprije registrirati:     REGISTRACIJA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI

   Komentare možete uputiti i na e-mail:     savjetovanje@miz.hr

 

 

 

2. Pravilnici koji su stavljeni na javnu raspravu su slijedeći:

 

 

Rok za sudjelovanjem u javnoj raspravi: 7. listopada 2015. godine

Napomena:

Obzirom da u Mreži javne zdravstvene službe nije bila navedena ljekarnička djelatnost, svi koji imaju svoje sugestije i primjedbe po tom pitanju mogu iskoristiti ovu prigodu javne rasprave.

Sada imate prigodu da date svoj komentar i da se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti unese kako je ljekarnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja se obavlja na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, a obuhvaća opskrbu stanovništva lijekovima i medicinskim proizvodima u skladu s posebnim zakonom. Ljekarnička djelatnost obavlja se samo u sklopu mreže javne zdravstvene službe.

 

 

 

 

Rok za sudjelovanjem u javnoj raspravi: 23. rujna 2015. godine

Napomena:

Ovim Pravilnikom predlaže se reguliranje propisivanja i izdavanja lijekova koji sadrže tetrahidrokanabinol (THC), te se predlaže omogućavanje magistrima farmacije izradu magistralnih pripravaka koji sadrže THC, kao i izrada galenskih pripravaka koji sadrže THC u galenskim laboratorijima sukladno stručnoj literaturi.

Međutim, ujedno imate i mogućnost unošenja komentara na mogućnost izdavanja generičkih lijekova u ljekarnama.

Prenosimo u tekstu niže stav HLJK i HUP-a poslan MIZ-u i HZZO-u na navedeni Pravilnik.

 

*****************************************************************************************************************************

HLJK i HUP- Udruga ljekarnika:

"Izmjenom odredbe članka 15a. navedenog Pravilnika, odnosno dopuštenjem da ljekarnik izda umjesto propisanog lijeka istovrsni lijek omogućilo bi se postizanje ciljeva financijskih ušteda i optimiziranja sustava propisivanja i izdavanja lijekova Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a da se istovremeno pacijentu omogući cjelovita medicinska skrb i dobrobit kroz veći izbor lijekova. Važan preduvjet za izdavanje generičkog lijeka su kompetentni i sposobni zdravstveni stručnjaci što ljekarnici jesu, usvajajući tijekom školovanja i obveze trajne edukacije znanja, vještine, ponašanje i stavove potrebne za pružanje cjelovite ljekarničke skrbi unutar zdravstvenog sustava.

Članak 15a

1) „Ako na receptu nije drukčije propisano, na recept se može izdati najviše jedno originalno pakiranje lijeka najmanje jačine.

2) Lijek propisan na ponovljivi recept osiguranoj osobi se izdaje u istoj ljekarni, osim u slučaju lijeka propisanog na e-recept koji osiguranoj osobi može biti izdan u bilo kojoj ugovornoj ljekarni.

3) Ako ljekarna kod prvog izdavanja ili kod ponovnog izdavanja lijeka koji je propisan na ponovljivi recept nema propisani lijek, ljekarnik ima pravo, bez prethodnog dogovora s doktorom koji je lijek propisao, izdati osiguranoj osobi istovrsni lijek iste ili niže cijene s liste lijekova, a pod uvjetom da doktor koji je lijek propisao nije na recept naznačio da se lijek ne zamjenjuje, te da se osigurana osoba suglasila sa zamjenom lijeka.

4) Zamjenu lijeka u slučaju iz stavka  3. ovog članka ljekarnik je obvezan naznačiti na recept kod prvog izdavanja lijeka, odnosno u elektronski zapis kod ponovljenog izdavanja lijeka propisanog na ponovljivi recept.

5) Ako osigurana osoba ne pristane na istovrsni lijek, ljekarnik je dužan poduzeti mjere za nabavu tog lijeka, odnosno na zahtjev osigurane osobe pribaviti lijek najkasnije u roku od 3 dana ili njegovo izdavanje osiguranoj osobi osigurati u drugoj ljekarni. 

6) Ako osigurana osoba ne pristane na istovrsni lijek niti želi čekati nabavu lijeka, ljekarnik će kod prvog izdavanja lijeka vratiti recept i uputiti je doktoru koji je lijek propisao radi propisivanja drugog lijeka, odnosno kod lijeka propisanog na e-receptu uputit će osiguranu osobu doktoru koji je propisao e-recept.

7) Ako osigurana osoba ne pristane na istovrsni lijek kod ponovljenog zahtjeva za izdavanjem lijeka propisanog na ponovljivi recept, ljekarnik će zaključiti izdavanje lijeka u elektronskom zapisu, te osiguranu osobu uputiti doktoru koji je izdao ponovljivi recept radi propisivanja drugog lijeka.

8) Ako izabrani doktor pored oznake »repetatur« ili »ponoviti« ne navede broj ponavljanja, izdavanja lijeka, izdavanje lijeka se može ponoviti još samo jedanput.

9) Ako izabrani doktor koji propisuje lijek na ponovljivi recept uz oznaku »repetatur« ili »ponoviti« navede veći broj ponavljanja prema kojima bi se kod izdavanje lijeka izdala količina lijeka koja je veća od propisane u skladu s člankom 12. stavkom 4. ovog Pravilnika, ljekarnik može umanjiti broj ponavljanja izdavanja lijeka. Ljekarnik je umanjenje broja ponavljanja obvezan kod prvog izdavanja lijeka zabilježiti na tiskanici recepta i u elektronskom zapisu.

10) Ako izabrani doktor na ponovljivi recept propiše lijek za liječenje akutne bolesti, te lijekove utvrđene u članku 12. stavku 6. ovog Pravilnika, ljekarnik može prvi puta izdati propisanu količinu lijeka, te zaključiti ponovljeno izdavanje lijeka što obvezno naznačuje na tiskanici recepta, odnosno e-recept u tehničko-programskom obrascu zapisivanja sadržaja u elektroničkom obliku.“

 

*****************************************************************************************************************************

HLJK i HUP- Udruga ljekarnika:

Izmjenom odredbe članka 34. navedenog Pravilnika, odnosno dopuštenjem da ljekarnik izda umjesto propisanog lijeka istovrsni lijek omogućilo bi se postizanje ciljeva financijskih ušteda i optimiziranja sustava propisivanja i izdavanja lijekova Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a da se istovremeno pacijentu omogući cjelovita medicinska skrb i dobrobit kroz veći izbor lijekova.

Važan preduvjet za izdavanje generičkog lijeka su kompetentni i sposobni zdravstveni stručnjaci što ljekarnici jesu, usvajajući tijekom školovanja i obveze trajne edukacije znanja, vještine, ponašanje i stavove potrebne za pružanje cjelovite ljekarničke skrbi unutar zdravstvenog sustava.

Članak 34.

1) Ako ljekarna, odnosno depo lijekova nema propisani lijek, magistar farmacije ima pravo, bez prethodnog dogovora s ovlaštenom osobom, odnosno doktorom veterinarske medicine s odobrenjem za samostalan rad koja je lijek propisala, izdati osobi generički lijek, a pod uvjetom da ovlaštena osoba, odnosno doktor veterinarske medicine s odobrenjem za samostalan rad koji je lijek propisao nije na recept naznačio da se lijek ne zamjenjuje, te da se osoba suglasila sa zamjenom lijeka.

2) Ako osoba koja podiže lijek nije suglasna da joj se izda lijek drugog proizvođača ( originalni ili generički u odnosu na propisani) magistar farmacije obvezan je poduzeti mjere za nabavu tog lijeka, odnosno na zahtjev bolesnika, odnosno osobe koja preuzima lijek, pribaviti lijek najkasnije u roku od tri dana.

3) Zamjenu lijeka u slučaju iz stavka (1) ovoga članka magistar farmacije obvezan je naznačiti na recept kod izdavanja lijeka.

4) Ako osoba ne pristane na zamjenski lijek niti želi čekati nabavu lijeka prema stavku (2) ovog članka, magistar farmacije će vratiti recept i uputiti je ovlaštenoj osobi ili doktoru veterinarske medicine s odobrenjem za samostalan rad koja je lijek propisala radi propisivanja drugog lijeka.

5) Ako ovlaštena osoba pored oznake »repetatur« ili »ponoviti« ne navede broj ponavljanja, izdavanje lijeka se može ponoviti još samo jedanput.

6) Ako ovlaštena osoba koja propisuje lijek na ponovljivi recept uz oznaku »repetatur« ili »ponoviti« navede veći broj ponavljanja prema kojima bi se kod izdavanje lijeka izdala količina lijeka koja je veća od propisane u skladu sa člankom 18. stavkom 1. ovoga Pravilnika, magistar farmacije može umanjiti broj ponavljanja izdavanja lijeka. Magistar farmacije treba umanjenje broja ponavljanja zabilježiti na obrascu recepta.

7) Način izdavanja lijeka propisanog u skladu s člankom 18. stavkom 2. ovoga Pravilnika propisat će općim aktom Zavod.

8) Magistar farmacije ne smije umjesto propisanog lijeka izdati lijek sličnog sastava.“

 

 

 

 

Rok za sudjelovanjem u javnoj raspravi: 28. rujna 2015. godine

Napomena:

Ovim Pravilnikom predlaže se da je međusobna udaljenost zračnom linijom do najbliže postojeće ljekarne veća od 3 kilometra, te da se podružnica ljekarničke ustanove može preseliti bez obzira što ne ispunjava uvjete udaljenosti iz Pravilnika ako se preseljenjem na novu lokaciju udaljenost zračnom linijom od nove lokacije ljekarne do najbliže ljekarne mijenja za najviše 10% zračne udaljenosti između postojeće lokacije ljekarne i najbliže ljekarne.

 

 

 

 

Rok za sudjelovanjem u javnoj raspravi: 28. rujna 2015. godine

Napomena:

Ovim Pravilnikom predlaže se izmjena prostorija koje mora imati ljekarna, te se umjesto prostorije za izdavanje lijekova i medicinskih proizvoda s prostorom za savjetovanje pacijenata od najmanje 35 m² uvodi izmijenjeni zahtjev - "prostorija za savjetovanje i izdavanje lijekova i medicinskih proizvoda od najmanje 35 m²«, uz novi stavak da »ljekarna mora osigurati izdvojeni prostor koji osigurava privatnost radi savjetovanja s pacijentima u slučaju pružanja dodatnih ljekarničkih usluga«.

 

 

 

 

 

Rok za sudjelovanjem u javnoj raspravi: 12. listopada 2015. godine

Napomena:

Ovim odredbama osniva se i uređuje Agencija za kvalitetu i logistiku u zdravstvu kao pravna osoba s javnim ovlastima. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze ostvaruje Ministarstvo zdravlja.

Između ostalih navedenih uloga, Agencija za kvalitetu i logistiku u zdravstvu vodi Registar certificiranih i akreditiranih pružatelja zdravstvene zaštite, koordinira i upravlja logističkim poslovima zdravstvenog sustava za koje je osnovana, analizira stanje i planira potrebe za radnicima u sustavu zdravstva i provodi strateške planove razvoja ljudskih resursa, izrađuje plan specijalističkog usavršavanja i organizira provođenje specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika, izdaje rješenja o odobrenju specijalizacija i užih specijalizacija za zdravstvene radnike (uklj. magistre farmacije i magistre medicinske biokemije), te utvrđuje prestanak specijalizacije i promjenu glavnog mentora i mentora, planira i provodi zajedničku javnu nabavu za pružatelje zdravstvene zaštite i dr.

 

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..