HZZO uvodi novi model ugovaranja ljekarničke djelatnosti za ljekarničke postupke 1. razine (LJP1) Hrvatska

HZZO uvodi novi model ugovaranja ljekarničke djelatnosti za ljekarničke postupke 1. razine (LJP1)

Na 98. redovnoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) donešena je odluka o novom modelu ugovaranja ljekarničke djelatnosti.
Za ljekarničku djelatnost utvrđeni su novi dijagnostičko-terapijski postupci (DTP) kojima su utvrđene cijene usluga izdavanja lijekova na recept. Ranije cijene bile su utvrđene Odlukom o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi (tzv. Plava knjiga)...

 

 

Na 98. redovnoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) produljeni su ugovori i načini plaćanja za sve ugovorne partnere HZZO-a u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te ugovorene prema Natječaju za ugovaranje zdravstvene zaštite za sanitet, specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu.

Uvodi se novi model ugovaranja ljekarničke djelatnosti

Za ljekarničku djelatnost utvrđeni su novi dijagnostičko-terapijski postupci (DTP) kojima su utvrđene cijene usluga izdavanja lijekova na recept. Ranije cijene bile su utvrđene Odlukom o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi (tzv. Plava knjiga). Utvrđivanjem DTP-a za ljekarničku djelatnost izvršena je tehnička promjena koja predstavlja prvi korak reforme u obračunu načina plaćanja za ljekarničku djelatnost. Naime, sada će se ljekarnicima prema DTP - u plaćati postupci 1. razine u ljekarničkoj djelatnosti koji obuhvaćaju svakodnevni rad ljekarnika kao što je izdavanje lijekova na recept.

U nastavku definiranja novog modela ugovaranja u planu je definiranje 2. razine dijagnostičko-terapijskih postupaka (DTP) poput npr. obračunavanja prijava nuspojava i sprečavanja interakcija lijekova s drugim lijekovima.


Prilagodba pedijatrijskih cijena

Provedena je prilagodba cijena u djelatnosti pedijatrije. Analizom dijagnostičko-terapijskih postupaka (DTP) i dijagnostičko-terapijskih sustava (DTS) utvrđeno je da postoje mnoge specifičnosti u liječenju djece koje zahtijevaju dodatni angažman zdravstvenog osoblja kao i dodatne resurse. Stoga su u slučajevima kad se provodi liječenje djece cijene DTS-a povećane za 20 %, a cijene DTP-a za djecu od 0 do 3 godine povećane su za 30%, za djecu od 4 do 7 godina za 20 %, a za liječenje djece od 8 do 12 godina cijene su povećane za 10 %. Ovakva praksa primjenjuje se u čitavom svijetu.

 

HZZO će izdvojiti 5 mlijuna kuna za financiranje pripravničkog staža

HZZO će financirati pripravnički staž za 117 kandidata koji su izabrani nakon provedenog 2. Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža u studenom 2015. godine. Pripravnički staž HZZO će financirati za 39 doktora medicine, 26 doktora dentalne medicine, 47 magistara farmacije i 5 magistara medicinske biokemije. HZZO će ovom prilikom za financiranje pripravničkog staža izdvojiti oko 5 milijuna kuna.

 

 

IZVOR: HZZO

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..