Javna rasprava o novim zdravstvenim zakonima- primjedbe Hrvatskog farmaceutskog društva Hrvatska

Javna rasprava o novim zdravstvenim zakonima- primjedbe Hrvatskog farmaceutskog društva

Nakon provedene javne rasprave o prijedlozima zdravstvenih zakona (Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i prijedlozima Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju), Hrvatsko farmaceutsko društvo je uputilo svoje komentare i primjedbe, te se očekuje daljnje usaglašavanje svih sudionika zdravstvenog sustava.

 

Savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s konačnim prijedlogom Zakona

Komentari Hrvatskog farmaceutskog društva

15.06.2015

 

Članak 14.

U članku 27. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„Poslove u zdravstvenoj djelatnosti na primarnoj razini obavljaju doktori medicine, specijalisti obiteljske (opće) medicine, specijalisti pedijatrije, specijalisti ginekologije, specijalisti medicine rada, specijalisti medicine rada i sporta i specijalisti školske i adolescentne medicine u timu s prvostupnicom sestrinstva ili medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom, odnosno medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom opće njege, specijalisti hitne medicine u timu s najmanje medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom, odnosno medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom opće njege s dodatnom edukacijom iz hitne medicine, doktor medicine s dodatnom edukacijom iz hitne medicine u timu s najmanje medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom odnosno medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom opće njege s dodatnom edukacijom iz hitne medicine, prvostupnica sestrinstva sa završenim stručnim usavršavanjem u obliku specijalizacije iz hitne medicine u timu najmanje s medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom, odnosno medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom opće njege s dodatnom edukacijom iz hitne medicine, ili medicinskom sestrom-medicinskim  ehničarom, odnosno medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom opće njege sa završenim stručnim usavršavanjem u obliku specijalizacije iz hitne medicine u timu s najmanje medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom, odnosno medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom opće njege s dodatnom edukacijom iz hitne medicine, doktori dentalne medicine u timu s najmanje dentalnim asistentom, odnosno medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom, specijalisti epidemiologije u timu s osobom sa završenim sveučilišnim preddiplomskim ili stručnim studijem sestrinstva ili sanitarnog inženjerstva, odnosno medicinskim tehničarom ili sanitarnim tehničarom, specijalisti uže specijalnosti zdravstvene ekologije u timu s  najmanje sanitarnim tehničarom, specijalisti javnog zdravstva u timu s najmanje medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom, specijalisti medicinske biokemije, odnosno osobe sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem medicinske biokemije u timu s osobom sa završenim sveučilišnim preddiplomskim ili stručnim studijem laboratorijske dijagnostike, odnosno laboratorijskim tehničarom, magistri farmacije u timu s farmaceutskim tehničarom, primalje u timu s primaljom-asistentom te patronažne sestre, djelatnost promicanja zdravlja obavljaju specijalisti epidemiologije ili javnog zdravstva ili školske i adolescentne medicine u timu s najmanje medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom,zaštitu mentalnog zdravlja u okviru promicanja zdravlja mogu obavljati i specijalisti psihijatrije, a izvanbolničko liječenje mentalnih bolesti i poremećaja uključujući ovisnosti obavljaju specijalisti psihijatrije u timu s najmanje medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom, dok pružanje palijativne skrbi obavljaju doktor medicine odnosno doktor medicine specijalist s dodatnom edukacijom iz palijativne skrbi, medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege ili prvostupnica sestrinstva s dodatnom edukacijom iz palijativne skrbi, prvostupnica fizioterapije s dodatnom edukacijom iz palijativne skrbi, te po potrebi psiholog s posebnom edukacijom za pristup pacijentu na palijativnoj skrbi, i socijalni radnik s posebnom edukacijom za pristup pacijentu na palijativnoj skrbi.

U promicanju zdravlja i provođenju pojedinačnih mjera zdravstvene zaštite u zdravstvenoj djelatnosti na primarnoj razini, a posebno palijativnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti radnika, djece predškolske i školske dobi, osoba starijih od 65 godina mogu sudjelovati i psiholog, logoped i socijalni radnik, odnosno drugi stručnjaci, suradnici i volonteri za pojedina specifična pitanja te zaštite.“.

KOMENTAR HFD-a

U članku 27. stavak 2. i 3. koji se mijenja - dodati u tekstu iza riječi "magistri farmacije u timu s farmaceutskim tehničarem" tekst: " magistri farmacije specijalisti iz kliničke farmacije, magistri farmacije specijalisti iz farmaceutske tehnologije i magistri farmacije specijalisti iz ispitivanja i kontrole lijekova u timu s farmaceutskim tehničarem"

 

 

Članak 55.

Članak 78. mijenja se i glasi:

„Dom zdravlja može provoditi djelatnost obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, medicine rada, laboratorijske dijagnostike, zdravstvene njege, radiološke i druge dijagnostike, palijativnu skrb, sanitetskog prijevoza, fizikalne terapije i ljekarničku djelatnost, te obvezno provodi patronažnu zdravstvenu zaštitu, izvanbolničko liječenje mentalnih bolesti i poremećaja uključujući ovisnosti i ustrojava dispanzerske djelatnosti prema potrebama stanovnika na svom području.

U radu dispanzera mogu sudjelovati svi zdravstveni radnici iz članka 124. ovoga Zakona.

Dom zdravlja mora osigurati provođenje djelatnosti iz stavaka 1. ovoga članka ako obavljanje tih djelatnosti sukladno mreži javne zdravstvene službe nije drukčije organizirano.

Dom zdravlja može organizirati tim za provođenje kućnih posjeta.

Dom zdravlja organizira, u skladu s mrežom javne zdravstvene službe, koordinatora palijativne skrbi i može uz koordinatora organizirati mobilni palijativni tim.

Raspored i način rada koordinatora palijativne skrbi uređuje odlukom jedinica područne (regionalne) samouprave.

Dom zdravlja može organizirati radne jedinice za obavljanje djelatnosti u skladu s mrežom javne zdravstvene službe.

Dom zdravlja organizira, u skladu s mrežom javne zdravstvene službe, radne jedinice za obavljanje pojedinih specijalističkih djelatnosti, ovisno o posebnim  potrebama s obzirom na zdravstveno stanje stanovništva.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na područjima sa specifičnim potrebama pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu, u skladu s mrežom javne zdravstvene službe u domu zdravlja mogu se organizirati i rodilište, stacionar za dijagnostiku i liječenje te palijativnu skrb.“.

KOMENTAR HFD-a

U članku 78. koji se mijenja - brisati u tekstu riječi "i ljekarničku djelatnost".

 

 

Članak 95.

Članka 150. mijenja se i glasi:

„Zdravstveni radnici iz članka 145. ovoga Zakona mogu imati samo jednu ordinaciju, ljekarnu ili medicinsko-biokemijski laboratorij, a zdravstveni radnici iz članka 147. ovoga Zakona samo jednu privatnu praksu u svojoj struci.

Zdravstveni radnici iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poslove privatne prakse osobno.

Zdravstveni djelatnik iz stavka 1. ovoga članka može primiti u radni odnos jednog ili više zdravstvenog djelatnika iste struke.

U istoj ordinaciji, ljekarni, odnosno medicinsko-biokemijskom laboratoriju mogu obavljati privatnu praksu dva tima iste djelatnosti u smjenskom radu.

Zdravstveni radnici iz članka 145. ovoga Zakona mogu obavljati djelatnost u privatnoj praksi u timu s jednim ili više zdravstvenih radnika i/ili nezdravstvenih radnika srednje stručne spreme ili prvostupnika.“.

KOMENTAR HFD-a

U članku 150. koji se mijenja - brisati u stavku 4. tekst (riječ) "ljekarni".

 

 

KOMENTAR HFD-a

NA KRAJU OVOG PRIJEDLOGA KAO OPĆU NAPOMENU I KOMENTAR ISTIČEMO DA ZA OVE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA NIJE POTREBAN ŽURNI POSTUPAK DONOŠENJA, VEĆ PREDLAŽEMO ŠIRU I SVEOBUHVATNU PROMJENU ZAKONA NAKON REVIZIJE VAŽEĆE NACIONALNE STRATEGIJE ZDRAVSTVA I UKLJUČIVANJA SVIH ZAINTERESIRANIH U KREIRANJE OVOG TEMELJNOG ZAKONSKOG AKTA ZA HRVATSKI ZDRAVSTVENI SUSTAV.

 

 

 

 

Savjetovanje o konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

 

Komentari Hrvatskog farmaceutskog društva

15.06.2015.

 

Članak 4.

U članku 18. stavku 1. točki 4. brišu se riječi: “pravo na“ i riječi: „osnovnom i dopunskom“, a u točkama 5. i 6. brišu se riječi: „osnovnom i dodatnom“.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Pravo osiguranih osoba na zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga članka osigurava se provedbom mjera zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koje utvrđuje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, općim aktom Upravno vijeće Zavoda, a na temelju plana i programa mjera zdravstvene zaštite koje donosi ministar nadležan za zdravlje u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.“

Stavak 3. briše se.

Stavak 4. postaje stavak 3.

Iza stavka 5. koji postaje stavak 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

„(5) Zavod osnovom mjera zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja iz stavka 2. ovoga članka općim aktom, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, utvrđuje potreban broj medicinskih usluga te pružatelja zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na temelju kojeg raspisuje natječaj za provođenje zdravstvene zaštite prema utvrđenom standardu prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.“

KOMENTAR HFD-a

U članku 18. - u tekstu koji se dodaje kao novi stavak 5. predlažemo da se isti dopuni na kraju riječima "osim za opskrbu lijekovima koji su utvrđeni listom lijekova Zavoda.".

 

 

Članak 25.

U članku 72. stavku 1. u točki 9. iza riječi: „prihoda,“ dodaju se riječi: „dobiti od trgovačkih društava, društava za upravljanje fondovima, odnosno investicijskih društava, kreditnih i financijskih institucija i ustanova koje osniva Zavod.“.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

„(8) Iznimno, društvo za osiguranje i Zavod mogu se sporazumjeti da se uplaćeni iznosi sredstava  iz stavka 1. točke 11 ovoga članka od društva za osiguranje i iskazani troškovi na ime prouzročene štete od strane Zavoda smatraju konačnim obračunom.“.

Dosadašnji stavci 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 9., 10., 11. i 12.

KOMENTAR HFD-a

U članku 72.stavku 1. - ne mijenjati ništa u točki 9.

 

 

Članak 27.

Članak 87. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Zavod općim aktom, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, u skladu s utvrđenim opsegom prava na zdravstvenu zaštitu iz članaka 19., 20., 23. i 71. ovoga Zakona te prema utvrđenim standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja sukladno članku 33. ovoga Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, utvrđuje način provođenja zdravstvene zaštite, elemente i kriterije za raspisivanje natječaja i osnove za sklapanje ugovora s pružateljima zdravstvene zaštite u skladu s utvrđenim potrebnim brojem medicinskih usluga te pružatelja zdravstvene zaštite iz članka 18. stavka 5. ovoga Zakona, punu cijenu pojedine zdravstvene usluge iz obveznoga zdravstvenog osiguranja te način i rokove plaćanja računa za pruženu zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.“.

KOMENTAR HFD-a

U članku 87. stavak 1. - u tekstu koji se mijenja predlažemo na kraju istog teksta dodati riječi. "osim opskrbe lijekovima koji su utvrđeni listom lijekova Zavoda."

 

 

Članak 28.

Članak 88. mijenja se i glasi:

„(1) Sukladno aktu iz članka 87. stavka 1. ovoga Zakona, Zavod prema utvrđenim potrebama zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja i u skladu s utvrđenim potrebnim brojem medicinskih usluga te pružatelja zdravstvene zaštite iz članka 18. stavka 5. ovoga Zakona objavljuje natječaj za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima te trgovačkim društvima za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti te na razini zdravstvenih zavoda, ako posebnim zakonom nije drukčije utvrđeno.

(2) Sukladno aktu iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona, Zavod objavljuje natječaj za sklapanje ugovora s isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala.

(3) Na temelju ponuda za provođenje zdravstvene zaštite prema objavljenom natječaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Upravno vijeće Zavoda donosi odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja te odluku o ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene.

(4) Ponuditelj čija ponuda na natječaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije prihvaćena može izjaviti žalbu ministru nadležnom za zdravlje u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja Zavoda donesenog na osnovi odluke iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Žalba iz stavka 4. ovoga članka ne odgađa izvršenje odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Protiv rješenja ministra kojom je odlučeno o žalbi iz stavka 4. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a u svezi članka 18. stavka 2. ovoga Zakona, u svrhu osiguranja dostupnosti i pravovremenosti provedbe zdravstvene zaštite za osigurane osobe Zavoda, Zavod može za provođenje pojedinih oblika zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja sklopiti poseban sporazum s pružateljima zdravstvene zaštite koji nisu u ugovornom odnosu sa Zavodom u skladu s stavkom 1. ovoga članka.

(8) Sporazumom iz stavka 7. ovoga članka utvrdit će se uvjeti i način provođenja zdravstvene zaštite te način i rokovi plaćanja za izvršenu zdravstvenu zaštitu prema sporazumu.“.

KOMENTAR HFD-a

U članku 88. - u tekstu stavka 1. koji se mijenja predlažemo na kraju istog teksta dodati riječi. "osim opskrbe lijekovima koji su utvrđeni listom lijekova Zavoda."

 

 

Članak 118b.

KOMENTAR HFD-a

Predlažemo brisanje tog novog članka.

 

 

KOMENTAR HFD-a

ZAVRŠNI KOMENTAR NA OVAJ PRIJEDLOG ZAKONA JE DA SE U IZMJENU I DOPUNU OVOG TEMELJNOG ZAKONSKOG AKTA ZA PODRUČJE OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TREBA IĆI NAKON DONOŠENJA JEDNE SVEOBUHVATNE I DUGOROČNE STRATEGIJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ, A KOJU TREBA DONIJETI DRŽAVNI SABOR.

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..