Znanstveno-istraživački angažman studenata FBF-a - Dobitnici Rektorove nagrade za individualni znanstveni rad Znanost

Znanstveno-istraživački angažman studenata FBF-a - Dobitnici Rektorove nagrade za individualni znanstveni rad

Svake akademske godine, dio se studenata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pored standardnih nastavnih obveza aktivno uključi u znanstveno-istraživački rad na fakultetu. Tako i ove godine, kao plod višemjesečnih istraživanja studenata pod okriljem njihovih mentora, imamo nekoliko izvrsnih znanstvenih i stručnih radova, čija je vrijednost prepoznata i od strane Sveučilišta. Rektorovu nagradu za individualni znanstveni rad dobili su studenti Filip Kozlina, Isabella Koprivec, Josipa Korman, Ivan Pokrovac, Josipa Periša, Marko Tijardović i Nives Bebek.

 

 

Svake akademske godine, dio se studenata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pored standardnih nastavnih obveza aktivno uključi u znanstveno-istraživački rad na fakultetu. Tako i ove godine, kao plod višemjesečnih istraživanja studenata pod okriljem njihovih mentora, imamo nekoliko izvrsnih znanstvenih i stručnih radova, čija je vrijednost prepoznata i od strane Sveučilišta. Rektorovu nagradu za individualni znanstveni rad dobili su studenti Filip Kozlina, Isabella Koprivec, Josipa Korman, Ivan Pokrovac, Josipa Periša, Marko Tijardović i Nives Bebek.

Filip Kozlina sintetizirao je nove derivate primakina koji u strukturi sadrže i cimetnu kiselinu. Antimalarik primakin pokazuje i citostatsko djelovanje, stoga je proteklih nekoliko godina na Zavodu za farmaceutsku kemiju sintetizirano preko stotinu novih derivata, od kojih su mnogi pokazali snažno antitumorsko djelovanje uz selektivnost prema stanicama humanog adenokarcinoma dojke. Ispitivanje citostatskog djelovanja novosintetiziranih spojeva već je u tijeku, a određeni su im i Lipinskijevi i Gelovanijevi parametri prema kojima se očekuje da su spojevi dobri kandidati za oralno primjenjive lijekove. Filipove mentorice su prof. dr. sc. Branka Zorc i Kristina Pavić, mag. pharm.

 

 

Josipa Korman i Isabella Koprivec pod menorstvom prof. dr. sc. Karmele Barišić ispitale su postoje li razlike u koncentracijama topivih oblika međustanične adhezijske molekule-1 (sICAM-1) i vaskularne stanične adhezijske molekule-1 (sVCAM-1) u serumu pacijenata oboljelih od fibromialgije i zdravih dobrovoljaca. Budući da ne postoje simptomi specifični za fibromialgiju, postavljanje dijagnoze je otežano i često se donosi na temelju negativnih rezultata testova na druge bolesti. S obzirom na moguće uloge upalnih i imunosnih čimbenika u patofiziologiji fibromialgije, ispitan je dijagnostički značaj ovih adhezijskih molekula.

 

 

Ivan Pokrovac utvrđivao je učinke stereoizomera mentola na integritet i permeabilnost stanične stijenke gljivične vrste C. albicans te membrane ljudskih eritrocita u in vitro uvjetima. Dok je (-)-mentol zastupljen u prirodi i ljekarništvu, (+)-mentol i racemat upotrebljavaju se u kozmetičkoj i prehrambenoj industriji. Cilj rada bio je ispitati utjecaj stereokemije na aktivnost mentola, te utječu li stereoizomeri mentola hemolitički na eritrocite. Rezultati rada ukazuju da je (+)-mentol potentnije antifungalno sredstvo od (-)-izomera i racemata. Mentor je bio izv. prof. dr. sc. Ivan Kosalec.

Josipa Periša i Marko Tijardović ispitivali su distribuciju etanola u slini, serumu i urinu nakon konzumacije manjih količina alkoholnih pića, te korelirali subjektivni i objektivni utjecaj etanola s koncentracijama u uzorcima. Ustanovljena je izvrsna korelacija koncentracija etanola u serumu i slini, što otvara mogućnost korištenja sline kao uzorka u određivanju etanola pored invazivnog uzimanja uzoraka krvi. Rad je izrađen pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nade Vrkić.

Nives Bebek, na Zavodu za organsku kemiju pod mentorstvom dr. sc. Mirele Matić, bavila se ispitivanjem reaktivnosti pentafluorfenolata kao izlazne skupine u vodenoj otopini etanola. Poznavanje reaktivnosti različitih izlaznih skupina, tako i fenolata, od velike je važnosti zbog procjene reaktivnosti različitih spojeva u raznim otapalima. Podaci mogu biti korisni i u svrhu proučavanja mehanizama kemijskih reakcija, kao i uštede otapala i vremena prilikom pročišćavanja spojeva.

U konkurenciji za Rektorovu nagradu bio je i rad vrlo aktualne tematike. Mateja Bainac i Ana Brezović istražile su stavove, mišljenja i znanje ljekarnika i studenata farmacije o oralnoj hitnoj kontracepciji. Rad su izradile pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Jadranke Vuković Rodríguez i prof. dr. sc. Živke Juričić, potaknute promjenom režima izdavanja oralnog hitnog kontraceptiva, ellaOne®, iz receptnog u bezreceptni.

 

Čestitamo svim dobitnicima i kandidatima za Rektorovu nagradu, kao i njihovim mentorima.!

 

PRIPREMILA: Nives Bebek

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..