Sažeci

Upute za predaju sažetaka za 3. HRVATSKI KONGRES KLINIČKE FARMACIJE

Prijava sažetaka u standardnom obliku obavlja se online, preko online sustava. Sukladno tome, molimo sve da prijave sažetaka naprave prema uputama u nastavku.
Molimo, pridržavajte se zadanih rokova za prijavu, jer svi sažetci moraju biti recenzirani i odobreni prije pripreme za tisak.
Svi odobreni sažetci predavanja i e-posteri bit će objavljeni u Knjizi sažetaka te moraju biti napisani na hrvatskom jeziku uz popis korištene literature.

Odgovornost za stručnu i jezičnu primjerenost svih sažetaka preuzimaju autori.

Dio programa vezan uz usmena izlaganja je zaključen.

Pozivamo kolegice i kolege da sudjeluju na Kongresu putem e-postera, za što je potrebno do naznačenog datuma poslati sažetak posterskog izlaganja. E-posteri bit će dostupni za pregledavanje na postavljenim monitorima pored kongresne dvorane tijekom trajanja Kongresa.

Napomena: slanje sažetaka ne podrazumijeva ujedno i prijavu za sudjelovanje.

ROKOVI
Rok za predaju sažetaka stručnih predavanja, sponzoriranih predavanja i sažetaka e-postera15. svibnja 2022.
Obavijest autorima o prihvaćanju sažetka e-postera15. svibnja 2022.
Rok za predaju e-postera01. lipnja 2022.
Rok za predaju oglasa za digitalnu knjigu sažetaka25. svibnja 2022.
Rok za plaćanje kotizacije03. lipnja 2022.

Upute za pisanje sažetaka

 • sažetak pisati na hrvatskom jeziku
 • naslov – na hrvatskom jeziku – velikim slovima
 • ime i prezime autora i koautora pisati bez titula
 • potrebno je podcrtati ime i prezime autora koji će izlagati rad
 • navesti službeni naziv i adresu institucije te e-mail adresu autora i koautora na hrvatskom jeziku (ustanova, ulica, grad, e-mail)
 • numerički povezati autora i instituciju
 • sažetak treba biti strukturirani (izuzev pozvanih predavanja), uz naglašene podnaslove, masno otisnute (engl. bold);
  • struktura sažetka za e-poster i usmeno priopćenje: Uvod rada, Svrha rada, Metode, Rezultati, Zaključak
  • struktura sažetka za radionicu: Uvod, Cilj, Način izvođenja, Ishodi učenja
 • sažetak sponzoriranih predavanja ne treba biti strukturiran
 • literaturu navesti na kraju teksta, prema Vancouverskim pravilima
 • reference nije potrebno numerički navoditi u tekstu sažetka
 • koristiti font Times New Roman, veličina 12
 • opseg sažetka: max 1000 riječi
 • ključne riječi: 3 do 6 riječi ili fraza, odvojenih

Napomena!

Sažetci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor.

Ukoliko imate poteškoća s online prijavom sažetka, molimo Vas da nam ga pošaljete na mail klinickafarmacija@penta-zagreb.hr skupa sa svim informacijama.

Upute za pripremu e-postera

 • poster mora biti pisan na hrvatskom jeziku
 • online slanje e-postera biti će moguće tek nakon što Organizacijski odbor donese odluku o prihvaćenim sažetcima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
 • svaki e-poster mora biti predan online. Autori koji su već predali svoj sažetak online moraju se prijaviti na sustav sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijave potrebno je kliknuti na “Abstract submission”. Za svaki prijavljeni sažetak pojavit će se gumb “Upload”.
 • svaki e-poster mora biti predan od iste osobe (korisničkog računa) koja je predala sažetak.

Svi odobreni posteri biti će prikazani u elektronskom obliku (e-posteri) na monitorima tokom održavanja Kongresa.

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu:

• dimenzije e-postera moraju biti 1920×1080 piksela (pejzažni format).
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
•  veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .jpg / .png):

• e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
• dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
• e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.

Kako bi e-poster prilikom spremanja odgovarao potrebnim dimenzijama, možete preuzeti prazni predložak e-postera: