Newsletter

Najnovije objave

Godišnja konferencija – PHARMACRO 2021

Preliminarni program

četvrtak, 23. rujna 2021.
18:00 – 18:10 OTVARANJE PharmaCRO 2021
18:10 – 19:30 PLENARNA PREDAVANJA
petak, 24. rujna 2021.
09:00 – 11:30 Modul 1 FARMACEUTSKA REGULATIVA I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA
09:00 – 09:30 Robert Likić, KBC Zagreb: Razvoj novih antivirusnih lijekova i prenamjena postojećih za liječenje COVID-19
09:30 – 09:50 Dijana Derganc, HALMED: Izazovi ocjene kakvoće cjepiva protiv COVID-19 u okolnostima pandemije
09:50 – 10:10 Tihana Šlezak, HALMED: Cjepiva protiv COVID-19 i kako nas štite?
10:10 – 10:30 Nikica Mirošević Skrvce, HALMED: Praćenje sigurnosti cjepiva protiv COVID-19
10:30 – 11:00 Pavel Farkaš, Lucija Vuletić, Marina Herceg, PLIVA: Klinički razvoj generičkih lijekova: dizajn studija i principi bioekvivalencije
11:00 – 11:30 Panel rasprava
11:30 – 12:00 Stručno promotivna predavanja
12:00 – 14:30 Modul 2 BOLNIČKA LJEKARNIČKA PRAKSA
12:00 – 12:20 Andras Sule, predsjednik Europskog udruženja bolničkih farmaceuta (EAHP): Hospital pharmacy: Challenges in the 21st century
12:20 – 12:40 Darija Kuruc Poje, OB Koprivnica: Izazovi i mogućnosti bolničkog tima za upravljanje antimikrobnom terapijom
12:40 – 13:00 Ivana Marinović, KB Dubrava: Iskustva iz prakse kliničkih farmaceuta
13:00 – 13:20 Marko Skelin, OB Šibenik: Primjena bioloških i biosličnih lijekova u praksi
13:20 – 13:40 Aurora Antolović Amidžić, KBC Osijek, Mirjana Ptičar Canjuga, OB Varaždin, Anita Šimić, KBC Zagreb: Središnja priprema antineoplastičnih lijekova u Hrvatskoj
13:40 – 14:00 Mateja Ljubičić, KBC Zagreb, Gabrijela Kos, KB Sveti Duh Zagreb, Alen Friščić, OB Bračak-Zabok, Darko Takač, Gradska ljekarna Zagreb: Zakonske i stručne norme i zahtjevi za aseptičku izradu sterilnih lijekova u ljekarničkim uvjetima
14:00 – 14:30 Panel rasprava
14:30 – 15:00 PRIKAZ LJEKARNIŠTVA U SREDIŠNJOJ HRVATSKOJ
15:00 – 18:00 Stručno-promotivna predavanja
09:00 – 18:00 Virtualna izložba i virtualna poster sekcija
subota, 25. rujna 2021.
09:00 – 11:30 Modul 3 LJEKARNIČKA PRAKSA U JAVNIM LJEKARNAMA
09:00 – 09:20 Martina Šepetavc, ZU Farmacia: Svjetski dan farmaceuta i Smjernice FIP-a za javno ljekarništvo 2020.−2025.
09:20 – 09:40 Katarina Fehir Šola, Europsko udruženje ljekarnika zaposlenika (EPhEU): Aktivnosti u javnom ljekarništvu zemalja članica EPhEU
09:40 – 10:00 Matej Sakoman, Resisto: Povjerenje – temelj zdravih odnosa, zdravog poslovanja i zdravog tima
10:00 – 10:20 Mark Koziol, The Pharmacists’ Defence Association (PDA): Is it possible to improve pharmaceutical care? – UK experience
10:20 – 10:40 Tanja Vručina Klarić, ZU Ljekarna Salus, Lovre Zekan, ZU Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Darko Takač, Gradska ljekarna Zagreb: Kako unaprijediti sigurnost i kvalitetu magistralnih i galenskih pripravaka izrađenih u javnoj ljekarni?
10:40 – 11:00 Stribor Marković, Plantagea: Dodaci prehrani – vjeruju li pacijenti ljekarniku?
11:00 – 11:30 Panel rasprava
11:30 – 12:00 Stručno-promotivna predavanja
12:00 – 13:00 PROGRAM HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE
13:00 – 14:00 NOVI KOLEGIJI I SADRŽAJI FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU I STUDIJA FARMACIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU
14:00 – 14:30 Panel rasprava
14:30 – 15:00 PROGRAM SEKCIJE FARMACEUTA JUNIORA HFD-a I UDRUŽENJA STUDENATA FARMACIJE MEDICINSKE BIOKEMIJE HRVATSKE(CPSA)
14:30 – 14:50 Josipa Bukić, Studij farmacije Split: Mobilne aplikacije u zdravstvu – pomoć ljekarnicima i pacijentima
14:50 – 15:00 Aktivnosti CPSA-e
15:00 – 17:00 Stručno-promotivna predavanja
09:00 – 17:00 Virtualna izložba i virtualna poster sekcija
17:00 – 17:15 Proglašavanje najboljih posterskih radova
17:15 – 17:30 Zaključci i zatvaranje PharmaCRO 2021

Konferencija će biti vrednovana prema Pravilniku o stručnom usavršavanju magistara farmacije HLJK. Samo službeno prijavljeni sudionici s uplaćenom kotizacijom moći će ostvariti dodijeljene bodove te imati pristup sadržajima Konferencije do 10. listopada 2021.

Kotizacija do 1. kolovoza 2021. Kotizacija nakon 1. kolovoza 2021.
Sudionici članovi HFD-a* 800,00 kn 1.000,00 kn
Ostali sudionici 1.200,00 kn 1.400,00 kn
Studenti dodiplomskog studija** 250,00 kn 300,00 kn

Kotizacija uključuje PDV.

*   Informaciju o plaćenoj članarini za 2021. obvezno označiti na prijavnici.

** Studenti trebaju priložiti potvrdu o pohađanju diplomskog studija.

Kotizacija za sudionike: uključuje pristup i praćenje svih konferencijskih sadržaja, na dan održavanja i do 10. listopada 2021., dostupnost knjige sažetaka u digitalnom obliku, potvrdnicu o sudjelovanju, vrednovanje sudjelovanja od HLJK .

PRIJAVA I UPLATA KOTIZACIJA –   uskoro poveznica na web stranicu PharmaCRO 2021  

 

UPUTE AUTORIMA STRUČNIH PREDAVANJA I E-POSTERA

UPUTE ZA AUTORE PREDAVANJA

 • jezici za snimljeno usmeno predavanje i za prateću PowerPoint prezentaciju su hrvatski ili engleski
 • svi videozapisi bit će komprimirani
 • preporuke za izradu slajdova pratećih PowerPoint prezentacija:

– izbjegavati pisanje velikim slovima

– izbjegavati pisanje crvenom bojom

– izbjegavati pune rečenice, dovoljni su savjeti (4-5 po slajdu)

– maksimalno 1-2 slajda u minuti

Snimanje predavanja bit će organizirano od organizatora o čemu će autori biti pravodobno obaviješteni. Autor može iznimno snimiti vlastito predavanje i poslati ga na e-mail adresu o kojoj će biti naknadno obaviješten od organizatora. Predavanje uživo nije predviđeno.

VAŽNO: Autori-predavači trebaju sudjelovati u cijelom tijeku trajanja modula ili drugog sadržajnog oblika Konferencije u kojem se održava predavanje/izlaganje te sudjelovati u organiziranoj panel raspravi na kraju modula.

UPUTE ZA AUTORE E-POSTERA

 • izraditi e-poster na hrvatskom ili engleskom jeziku
 • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slajd koji prikazuje cjelokupni sadržaj plakata postera
 • koristiti fontove kompatibilne na operativnim sustavima za PC i Mac (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
 • ne koristiti fontove manje od 10 pt
 • veličina datoteke treba biti manja od 20 MB
 • e-posteri trebaju biti izrađeni u pejzažnom formatu prema predlošku davatelja virtualne platforme (uskoro poveznica)
 • dopušten je samo jedan e-poster po sažetku
 • e-posteri ne smiju sadržavati audio/video ili pokretne slike
 • spremanje e-postera pripremljenog u PowerPoint formatu (spremi kao .pdf)
 • datoteka TREBA biti spremljena pod prezimenom glavnog autora i naslovom sažetka.

 

Dio programa vezan uz usmena izlaganja je zaključen.

Pozivamo kolegice i kolege da sudjeluju na Konferenciji putem e-postera, za što je potrebno do naznačenog datuma poslati sažetak posterskog izlaganja.

E-posteri bit će dostupni za pregledavanje cijelo vrijeme trajanja Konferencije, pa će ih sudionici moći pogledati prema vlastitom interesu. Organizator će nagraditi autore najboljih postera.

Odgovornost za stručnu i jezičnu primjerenost svih sažetka preuzimaju autori.

 

VAŽNI DATUMI:

 • 20. kolovoza 2021. – rok za predaju sažetaka stručnih predavanja, sponzoriranih predavanja i sažetaka e-postera
 • 31. kolovoza 2021. – rok za predaju oglasa za digitalnu knjigu sažetaka
 • 5. rujna 2021. – obavijest autorima o prihvaćanju sažetka e-postera
 • 15. rujna 2021. – rok za predaju e-postera
 • 15. rujna 2021. – rok za plaćanje kotizacije

SPONZORIRANI SADRŽAJI

Mogućnosti sudjelovanja i predstavljanja tvrtke na Konferenciji su putem: sponzorstva, satelitskog simpozija, promotivnih predavanja, virtualne izložbe ili oglasa u digitalnoj knjizi sažetaka.

Promotivno predavanje – 15 min 18.000 kn + PDV
Satelitski simpozij – 30 min 35.000 kn + PDV
Satelitski simpozij – 45 min 50.000 kn + PDV
Virtualni izložbeni prostor – oznaka S 10.000 kn + PDV
Virtualni izložbeni prostor – oznaka L 15.000 kn + PDV
Oglašavanje u digitalnoj knjizi sažetaka – 1 stranica u boji 4.000 kn + PDV

Prijava i uplata za sponzorirane sadržaje:

Hrvatsko farmaceutsko društvo, Masarykova 2, 10000 Zagreb, tel.: 01/4872 849,

e-mail: marina.carevic@farmaceut.org  Uplatu možete izvršiti po ispostavljenoj ponudi/računu na IBAN br. računa: HR8923600001101367614

 

INFORMACIJE: