Newsletter

Najnovije objave

Sekcija farmaceuta seniora

PREDSJEDNICA SEKCIJE

Melita Petrović, mag. pharm., umirovljena

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA SEKCIJE 11/2022-11/2024

Vlasta Begović-Dolinić, mag. pharm. Umirovljena
mr. sc. Renata Broz Malić, mag. pharm. Umirovljena
Ines Buhač, mag. pharm. Umirovljena
Jasminka Drašković, mag. pharm. Umirovljena
dr. sc. Neda Kovačić, mag. pharm. Umirovljena
doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm.

Jasna Pešec, mag. pharm.

Umirovljena

Umirovljena

 

OPIS DJELATNOSTI SEKCIJE

Sekcija farmaceuta seniora jedna je od strukovnih sekcija HFD-a. Dugi niz godina nije bila aktivna, a 2014. godine se na inicijativu nekolicine farmaceuta koji su bili aktivni članovi Društva  tijekom radnog vijeka, ponovo aktivira.

Prema klasifikaciji UN-a, 65 godina je dobna granica kojom se ljudi smatraju starim, a to je i vrijeme koje se poklapa sa važećim zakonskim propisima o odlasku u mirovinu. Međutim, već sada živimo u vremenu u kojem su naši kolege farmaceuti te dobi zdravi i aktivni i imaju veliki potencijal koji proizlazi iz dugogodišnjeg stručnog i životnog  iskustva obzirom na četrdesetak godina na različitim poslovima u farmaceutskoj struci.

Plan Skcije farmaceuta seniora je okupljanje farmaceuta koji su završili profesionalnu karijeru i otišli u mirovinu, a koji ne žele prekinuti povezanost sa farmaceutskom strukom. Odlaskom u mirovinu kao članovi HFD-a mogu i dalje pratiti aktualnosti u struci, biti aktivno uključeni u rad društva, doprinijeti struci svojim dugogodišnjim iskustvom i znanjima, te imati u HFD-u važno mjesto za susrete i druženje.

Ciljevi Sekcije seniora su čuvati tekovine hrvatskog ljekarništva, poticati primjenu etičkih načela u struci, prenositi stečena znanja i vještine na mlađe kolege, po potrebi se uključiti u edukaciju i na druge načine doprinijeti napretku farmaceutske struke, što je jedan od temeljnih ciljeva Hrvatskog farmaceutskog društva.

 

PLAN I PROGRAM AKTIVNOSTI SEKCIJE |

 

– suradnja i savjetodavna uloga u projektima HFD-a, npr.u izradi standarda za pružanje dodatnih usluga u ljekarni, organiziranju Hrvatskog dana ljekarni i sl.

 

– suradnja i pomoć u izdavačkoj djelatnosti HFD-a

–  organizacija susreta i druženja  i izvan  prostora HFD-a (npr. izleti, putovanja,…)

– književne soareje (rasprave/polemikeo knjigama medicinske/zdravstvene tematike i sl.)

– korištenje knjižnice HFD-a

– ostale aktivnosti ovisno o interesu članova

Članci