Newsletter

Najnovije objave

Farmaceutski glasnik

Farmaceutski glasnik

FARMACEUTSKI GLASNIK je glasilo Hrvatskog farmaceutskog društva. FARMACEUTSKI GLASNIK izlazi kao mjesečnik od 1945. godine. Časopis je izlazio od 1907. do 1944. godine pod nazivom »Farmaceutski vjesnik«, dakle ukupno gledajući Farmaceutski glasnik ima više od stoljeća tradicije u u informiranju farmaceuta! Redovita suradnja s najeminentnijim stručnjacima na području farmacije, kao i sadržaj kreiran po najvišim stručno-znanstvenim kriterijima, čini Farmaceutski glasnik neprocjenjivom vrijednosti farmaceutske struke!

FARMACEUTSKI GLASNIK Izdaje:
Hrvatsko farmaceutsko društvo
Zagreb, Hrvatska

UREDNIČKI ODBOR

Glavna i odgovorna urednica:
Maja Jakševac-Mikša

Tehnička urednica:
Vera Kovač

Članovi uređivačkog odbora FG:

Lidija Bach-Rojecky
Lajla Bencarić
Mirza Bojić
Ana Crnković
Maja Friščić
Igor Kalčić
Željan Maleš
Maja Ortner Hadžiabdić
Ivan Pepić
Miranda Sertić
Maja Tabak Slošić
Siniša Tomić

Adresa uredništva:
»Farmaceutski glasnik«, HFD, Masarykova 2/II, 10000 Zagreb, Hrvatska;
telefon: 4872-849, telefaks: 4872-853; e-mail: hfd-fg-ap@zg.t-com.hr
Žiro račun: Hrvatsko farmaceutsko društvo, Zagreb, IBAN broj HR8923600001101367614
Farmaceutski glasnik citira EMBASE/Excerpta Medica

FARMACEUTSKI GLASNIK izlazi kao mjesečnik od 1945. godine.
Časopis je izlazio od 1907. do 1944. godine pod nazivom »Farmaceutski vjesnik«.
Izdavanje »Farmaceutskog glasnika« ubilježeno je u Ministarstvu informiranja
pod brojem 523-021/92-84/116.

Temeljem odluke Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi od 20. ožujka 2006. (Klasa:053-07/06-09/24, Ur.broj:534-04-04/1-06/02), za sve oglase lijekova objavljene u ovom broju “Farmaceutskog glasnika”, sastavni dio predstavljaju cjelokupni odobreni sažetak opisa svojstava lijeka te cjelokupna odobrena uputa, sve sukladno člancima 16. i 22. Pravilnika o načinu oglašavanja i obavješćivanja o lijekovima, homeopatskim i medicinskim proizvodima (NN br. 62/05).

Godišnja pretplata:
za tuzemstvo: pravne osobe 550 kn, fizičke osobe 300 kn, pojedini broj 25 kn;
za inozemstvo: pravne osobe 80 USD, fizičke osobe 40 USD.
Navedene cijene ne uključuju PDV.

Slog i tisak:
LASER plus, Brijunska 1a, Zagreb

Naklada:
2000

Farmaceutski glasnik- časopis koji desetljećima osnažuje farmaceutsku struku!

Farmaceutski glasnik svaki mjesec objavljuje radove naših kolegica i kolega iz svih područja farmacije sa vrlo raznolikim sadržajem tema gdje javnozdravstveni interes i spoznaje utemeljene na dokazima imaju uvijek prednost pred farmaceutskom promocijom …

 

Čitate li Glasnik ?

Farmaceutski glasnik je jedinstveni stručni časopis hrvatskog govornog prostora sa sedamdesetogodišnjom tradicijom izlaženja.

Časopis svaki mjesec objavljuje radove naših kolegica i kolega iz svih područja farmacije sa vrlo raznolikim sadržajem tema gdje javnozdravstveni interes i spoznaje utemeljene na dokazima imaju uvijek prednost pred farmaceutskom promocijom.

Članstvom u Hrvatskom farmaceutskom društvu potičete vitalnost farmaceutske publikacije u našoj zemlji i omogućujete jačanje vlastitog stručnog kapaciteta te stječete aktualne informacije iz struke.

 

Oglašavajte se s nama!

Želite promovirati svoje stručne usluge i proizvode u službenom glasilu Hrvatskog farmaceutskog društva? Iskoristite prigodu izravne stručne komunikacije s farmaceutskom strukom u Farmaceutskom glasniku koji ima desetljeća tradicije iza sebe … Ujedno postanite dio zajednice FARMACEUT.ORG koja je središnje mjesto informiranja farmaceutske struke!

ŽELITE SE OGLAŠAVATI U FARMACEUTSKOM GLASNIKU I NA PORTALU FARMACEUTSKE STRUKE WWW.FARMACEUT.ORG ?

Stojimo Vam na raspolaganju za više informacija na:

Tel: +385 1 48 72 849
Fax: +385 1 48 72 853
info@farmaceut.org

 

Farmaceutski glasnik – Upute autorima

FARMACEUTSKI GLASNIK objavljuje:

A) Izvorne znanstvene radove iz područja farmacije i srodnih znanosti

B) Izvorne stručne radove iz područja farmacije i srodnih struka

C) Pregledne radove iz područja farmacije i srodnih struka

D) Radove iz povijesti farmacije

E) Članke iz farmaceutske prakse i struke

F) Članke o radu Hrvatskog farmaceutskog društva te radu drugih udruga, organizacija, tvrtki i ustanova

G) Članke o radu međunarodnih organizacija

H) Osvrte i priloge iz šireg područja zanimanja naših članova

I) Novosti iz zakonodavstva i službene vijesti

J) Prikaze stručnih knjiga i preglede farmaceutskog tiska

K) Pisma članova i čitatelja, pitanja i odgovore

L) Obljetnice i nekrologe

M) Različite vijesti i obavijesti

 

Tehničke upute:

 1. Radovi pod A, B, C i podliježu recenziji.
 2. Radovi pod A, B, C i trebaju biti pisani na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ako su pisani na hrvatskom trebaju sadržavati sažetak na engleskom jeziku, a ako su pisani na engleskom sažetak treba biti na hrvatskom jeziku.
 3. Radovi pod B u pravilu bi trebali sadržavati sljedeće dijelove: uvod, metode, rezultati rasprava  i zaključak.
 4. Radovi pod A, B, C i trebaju biti stilski dotjerani i izneseni u sažetom obliku. Oblik i opremu treba uskladiti s radovima objavljenim u novijim brojevima Farm. glasnika.
 5. Radovi pod A, B, C i trebaju na kraju sadržavati popis literature, redoslijedom kojim je navedena u tekstu (u zagradi). Navodi literature iz časopisa trebaju sadržavati prezimena i inicijale svih autora, naslov članka, međunarodnu kraticu časopisa (skraćeno), godinu izdanja, volumen (izdanje) i stranice. Navodi iz knjiga trebaju sadržavati prezimena i inicijale svih autora, naslov knjige, mjesto izdavanja, nakladnika, godinu izdavanja. Ako se literaturni podaci u radu navode iz drugih publikacija, a ne prema originalu, potrebno je navesti podatke o toj publikaciji. Ako se kao literatura navodi web stranica treba uz web adresu označiti i datum pristupa stranici.

 

Primjer navoda iz časopisa:

Zovko Končić M, Rajić Z, Petrić N, Zorc B. Antioxidant activity of NSAID hydroxamic acids. Acta Pharm. 2009; 59:235-242.

 

Primjer navoda iz knjige: Silverstein RM, Bassler CC, Morrill TC. Spectroscopic Identification of Organic Compounds. 5. ed. New York: Wiley, 1991.

 

Primjer navoda web stranice: http://www.ema.europa.eu/influenza/updates.html/, datum pristupa: 15.9.2010.

 1. U rubrike pod i B mogu se uvrstiti samo radovi koji donose nove znanstvene i stručne informacije, neobjavljene u literaturi.
 2. Suradnja u ostalim rubrikama provodi se u dogovoru s uredništvom časopisa.
 3. Radovi se šalju uredništvu na disketi, CD-romu uz ispis u jednom primjerku ili e-poštom. Trebaju biti napisani čitko i uredno (pismo Times New Roman, 12 pt) s proredom (1,5) između redaka i slobodnim rubom od najmanje 3 cm.
 4. Prilozi (fotografije, tablice, crteži, filmovi…) trebaju biti tehnički dotjerani da se mogu valjano reproducirati, s oznakom mjesta umetanja u tekstu. Popis priloga s legendom i brojem treba priložiti na zasebnom papiru.
 5. Uredništvo pridržava pravo stilskog i jezičnog ispravljanja teksta.
 6. Radovi se šalju na adresu: Uredništvo Farmaceutskog glasnika, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Masarykova 2/II, 10000 Zagreb, Hrvatska, ili e-mail: hfd-fg-ap@zg.htnet.hr
 7. Radovi se ne vraćaju.
 8. Autori radova kategoriziranih pod A, B, C ili D, dobivaju 10 separata (ukupno) te na zahtjev rad u pdf  formatu.
 9. Članci objavljeni u Farm. glas. smiju se prenositi uz obveznu naznaku izvora.

 

        Upute autorima objavljuju se najmanje dvaput godišnje (u brojevima 1 i 6 Farm. glasnika)