Newsletter

Najnovije objave

Članstvo

ČLANSTVO HFD-a  (Iz Statuta HFD-a)

Članak 8.

HFD je dužan voditi popis svojih članova.

Popis članova vodi se u elektroničkom obliku ili na drugi prikladan način. Popis sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva  utvrđenog ovim Statutom  te datumu prestanka članstva u HFD-u.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Članak 9.

Članovi HFD-a mogu biti redovni, pridruženi i počasni.

Redovni članovi HFD-a mogu biti državljani Republike Hrvatske sa završenim Farmaceutsko-biokemijskim ili srodnim farmaceutskim fakultetom, bez obzira na prebivalište.

Pridruženi članovi HFD-a mogu biti drugi znanstveni i stručni djelatnici visoke stručne spreme iz djelatnosti koje su srodne farmaciji (biomedicina i zdravstvo, biotehnologija, prirodne znanosti i dr.)

Počasni članovi HFD-a mogu biti osobe koje imaju posebne zasluge za unapređenje farmaceutske struke.
Članak 10.

Članstvo u HFD-u je dobrovoljno.

Članstvo se ostvaruje plaćanjem godišnje članarine.

Članovi se primaju u HFD na osnovi pisane pristupnice.

O primitku pridruženih članova u članstvo odlučuje Upravni odbor HFD-a, a o primitku počasnih članova odlučuje Skupština HFD-a na prijedlog Upravnog odbora HFD-a.

Članak 11.

Članstvo u HFD-u prestaje istupanjem, isključenjem ili smrću.

Istupanje iz HFD-a mora se zatražiti pisanim zahtjevom.

Članovi HFD-a mogu biti isključeni:

  • ako su pravomoćno osuđeni za kazneno djelo u svezi s obavljanjem farmaceutske djelatnosti, odnosno lišeni slobode na temelju pravomoćne presude
  • ako svojim postupcima narušavaju ugled HFD-a te štete ugledu i časti farmaceutske struke
  • ako se ogriješe o načela farmaceutske etike
  • ako ne plaćaju članarinu HFD-a dulje od dvije godine.

O isključenju članova,  osim zbog neplaćanja članarine,  odluku donosi Sud časti. Protiv odluke o isključenju član se može žaliti Skupštini HFD-a, koja donosi konačnu odluku.

 

Članak 12.

Svi članovi HFD-a dužni su sudjelovati u izvršenju ciljeva i zadataka Društva, čuvati ugled i interese HFD-a, djelovati na promicanju farmaceutske struke, pridržavati se Statuta HFD-a i drugih akata, kao i odluka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela HFD-a, održavati disciplinu u HFD-u te plaćati članarinu. Članarina se uplaćuje na žiro račun HFD-a.

Članovi su dužni obavljati preuzete zadatke u HFD-u, sudjelovati u stručnom i znanstvenom usavršavanju farmaceuta te surađivati u stručnim i znanstvenim glasilima HFD-a.

 

Članak 13.

Svi članovi imaju pravo prisustvovati Skupštini HFD-a te sudjelovati u donošenju odluka Skupštine.

Svi članovi imaju pravo po posebnim uvjetima: sudjelovati na skupovima i tečajevima trajnog usavršavanja koje organizira HFD, koristiti se stručnom bibliotekom u HFD-u, primati stručna i znanstvena glasila HFD-a.

Članovi HFD-a su ravnopravni u ostvarivanju prava i dužnosti.

Članak 14.

Članovi HFD-a imaju pravo na člansku iskaznicu, čiji status, oblik i sadržaj utvrđuje Upravni odbor HFD-a.
Evidenciju članova vodi Ured HFD-a.