Newsletter

Najnovije objave

PGEU – Pharmaceutical Group of the European Union

PGEU je međunarodno, neprofitno, europsko udruženje koje zastupa i predstavlja javne ljekarnike. PGEU je glas javnih ljekarnika u Bruxellesu. Glavni cilj PGEU-a je unaprjeđivanje doprinosa javnih ljekarnika europskom zdravstvenom sustavu, društvu u cjelini i individualnom pacijentu. Članovi PGEU-a su nacionalna udruženja i strukovna tijeka javnih ljekarnika u 33 europske zemlje, uključujući države članice EU, države koje su u procesu pristupanja EU i države članice EEA/EFTA-e. Redoviti članovi PGEU-a su institucije i udruženja iz zemalja članica EU, dok su organizacije iz država koje nisu članice EU u statusu članova-promatrača.

PGEU (GPUE – Groupement Pharmaceutique de L’Union Européenne) zastupa i predstavlja stavove javnog ljekarništva posebice odnos prema legislativi i političkim inicijativama na razini EU, koja se odražava i na ljekarničku struku i na javno zdravstvo općenito. PGEU je osnovan 1959. godine s namjenom razmjene informacija o ljekarničkoj praksi i različitim ljekarničkim modelima unutar europskih država. Od tada, sve do danas, misija PGEU-a je promicati ulogu ljekarnika kao ključnog sudionika u javnom zdravstvu. Kako bi misija PGEU-a bila moguća, potrebno je kontinuirano utjecati na niz postupaka donošenja odluka na europskoj razini tijekom razvoja EU legislative i drugih inicijativa relevantnih za lijekove i javno zdravstvo. Regulatorno okruženje treba podržavati ljekarnike u daljnjem razvoju svoje uloge kao ključnog sudionika u osiguravanju zdravlja za europske građane. PGEU kao udruženje redovito surađuje i komunicira s Europskom Komisijom (DG SANCO, DG Enterprise, DG Internal Market, DG CONNECT), Europskim parlamentom, Vijećem stalnih predstavnika (COREPER), te Ekonomskim i socijalnim vijećem .

 

MISIJA I VIZIJA PGEU

 

Javni ljekarnici su unutar nacionalnih zdravstvenih sustava prepoznati kao ključni zdravstveni profesionalci koji pokreću dinamične i evolutivne promjene u zdravstvenom sustavu, poboljšavajući zdravlje zajednice unutar koje djeluju!

 

Kako bi i dalje bio dosljedan, proaktivan i konstruktivni sudionik zdravstvenog sustava, misija PGEU-a je sljedeća :

 

 • Promicanje i razvoj suradnje javnih ljekarnika među europskih državama
 • Zalaganje za doprinos javnih ljekarnika unutar zdravstvenog sustava i javnog zdravstva u vidu osiguravanja kvalitetnih zdravstvenih usluga i promicanja racionalne primjene lijekova
 • Osiguravanje da vizija javnog ljekarništva ima svoju podršku u politici i razvoju legislative Europske Unije

 

 

PGEU je dio mreže koju čini više od 10 europskih zdravstvenih organizacija, koje između ostalih surađuju i sa Europskom Agencijom za lijekove (EMEA).

PGEU je član slijedećih udruženja: EPHAUIAEPRUMA i ESWI.

 

Na europskoj razini, PGEU uspješno i blisko surađuje sa slijedećim organizacijama:

 

 • AESGP: Association of the European Self-Medication Industry

http://www.aesgp.be/

 

 • BEUC: The European Consumers’ Organisation

http://www.beuc.org/Content/Default.asp

 

 • CED: Council of European Dentists

http://www.eudental.eu/

 

 • CPME: Standing Committee of European Doctor

http://www.cpme.be/

 

 • EAHP: European Association of Hospital Pharmacists

http://www.eahp.eu/

 

 • EDMA: European Diagnostic Manufacturers Association

http://www.edma-ivd.be/

 

 • EFN: European Federation of Nurses

http://www.efnweb.eu/version1/en/index.html

 

 • EFPIA: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

http://www.efpia.org/Content/Default.asp

 

 • EGA: European Generic Medicines Association

http://www.egagenerics.com/

 

 • EIPG: European Industrial Pharmacists Group

http://www.eipg.eu/

 

 • EHN: European Heart Network

http://www.ehnheart.org/

 

 • EPF: European Patient’s Forum

http://www.eu-patient.eu/

 

 • EPHA: European Public Health Alliance

http://www.epha.org/

 

 • EPRUMA: European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

http://www.epruma.eu/

 • EPSA: European Pharmaceutical Students’ Association

http://www.epsa-online.org/

 

 • ESIP: European Social Insurance Platform

http://www.esip.org/

 

 • ESWI: European Scientific Working Group on influenza

http://www.eswi.org/

 

 • EUROPHARM FORUM

http://www.europharmforum.org/

 

 • FEDESA: European Federation of Animal Health

http://www.ifaheurope.org/

 

 • FIP: International Pharmaceutical Federation

http://www.fip.org/

 

 • FVE: Federation of Veterinarians of Europe

http://www.fve.org/

 

 • GIRP: European Association of Pharmaceutical Wholesalers

http://girp.eu/cms/

 

 • HOPE: European Hospital and Healthcare Association

http://www.hope.be/

 

 • UEMS: European Union of Medical Specialists

http://www.uems.net/

 

 • EAEPC:European Association of Euro-Pharmaceutical Companies

http://www.eaepc.org/welcome/index.php

 

 • EHMA: European Health Management Association

http://www.ehma.org/

 

 • ECPC: European Cancer Patients Coalition

http://www.ecpc-online.org/

 

 • AIM:Association Internationale de la Mutualité

http://www.aim-mutual.org

 

 • HAI: Health Action International Europe

http://www.haiweb.org/

 

 • ESM (European Stakeholder Model)

http://www.esm-system.eu/home.html

 

 • EUAPM (European Alliance for Personalised Medicine)

http://euapm.eu/

 

 • European Antibiotic Awareness Day

http://ecdc.europa.eu/en/EAAD/Pages/Home.aspx/

 

 • UIA (Union of International Associations)

http://www.uia.be/