Prilikom odabira antidepresiva valja u obzir uzeti veliki broj faktora kao što su farmakodinamika i farmakokinetika, efikasnost lijeka, simptome, prije korištene lijekove, moguće interakcije s drugim lijekovima koje pacijent uzima, moguće nuspojave, ali i eventualnu cijenu lijeka.

 

 

Kod liječenja depresije izbor antidepresiva trebao bi se temeljiti na individualnom pristupu svakom bolesniku koji vodi računa o njegovom stanju, dobi, komorbiditetima i potencijalnim nuspojavama. Ako se radi o prvoj depresivnoj epizodi pacijent treba godinu dana u kontinuitetu uzimati antidepresive, odnosno 3 do 5 godina kod ponavljajućih epizoda.

Prilikom odabira antidepresiva valja u obzir uzeti veliki broj faktora kao što su farmakodinamika i farmakokinetika, efikasnost lijeka, simptome, prije korištene lijekove, moguće interakcije s drugim lijekovima koje pacijent uzima, moguće nuspojave, ali i eventualnu cijenu lijeka.

 

Klasifikacija antidepresiva

 

  Skupina antidepresiva   Glavni predstavnici
  Triciklički antidepresivi (TCA)

 

  amitriptilin, maprotilin
  Inhibitori MAO (IMAO)

 

  moklobemid
  Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI)   citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin
  Selektivni inhibitori ponovne pohrane noradrenalina (NRI)   reboksetin
  Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI)   duloksetin, venlafaksin
  Inhibitori ponovne pohrane noradrenalina i dopamina (NDRI)   bupropion
  Noradrenergički i specifični serotonergički antidepresivi (NASSA)   mirtazapin
  Modulatori unosa serotonina

 

  tianeptin
  Multimodalni antidepresivi   vortioksetin

 

U liječenju blagih i umjereno teških nepsihotičnih depresivnih epizoda preporučuju se kao prvi izbor SSRI, SNRI, bupropion ili mirtazapin zbog malog broja nuspojava i dobrog učinka, dok neselektivni IMAO i triciklički antidepresivi lijek su izbora kod teških i psihotičkih depresija. Nakon uvođenja antidepresiva u terapiju slijedi titracija doze i promatranje eventualnih nuspojava.

Djelovanje antidepresiva nastupa s latencijom od tri do šest tjedana što treba imati u vidu kod započinjanja terapije, te o tome upozoriti pacijenta. Upravo zbog latencije početka djelovanja lijeka obično se u početku liječenja dodaje anksiolitik čije djelovanje počinje već sa prvom tabletom.

 

PRIPREMILI:

Sekcija za javno ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva