Europska direkcija za kvalitetu lijekova i zdravstvene skrb (EDQM –European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) je uprava Vijeća Europe čije porijeklo i statut potječe od Konvenciji o razradi europske farmakopeje (međunarodnom ugovoru koji je Vijeće Europe usvojilo 1964. godine).

Potpisnice konvencije, 39 država članica (među kojima je i Hrvatska od 1994 godine) i Europska unija (EU), obvezale su se na usklađivanje standarda kvalitete sigurnih lijekova na cijelom europskom kontinentu i šire. Uz države članice trenutno ima i 30 promatrača, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i Tajvansku upravu za hranu i lijekove (TFDA). Standardi kvalitete EDQM-a za lijekove objavljeni su u Europskoj farmakopeji (službena skraćenica Ph. Eur.), koja je u svijetu priznata kao znanstveno mjerilo i pravno je obvezujuća u državama članicama.

EDQM stoga igra ključnu ulogu u složenom regulatornom okviru za lijekove u Europi.  a primarna svrha je zaštititi javno zdravlje omogućavanjem razvoja, podržavanjem provedbe i praćenjem primjene standarda kvalitete za sigure lijekove i njihovu sigurnu uporabe.

EDQM organizira i besplatne webinare koje možete pratiti na njihovoj web stranici https://www.edqm.eu/en

Trenutno dva zanimljiva webinara za koja se možete registrirati su:

https://www.edqm.eu/en/news/save-dates-edqmeuropean-pharmacopoeia-virtual-training-programme-28-june-9-july

https://www.edqm.eu/en/events/webinar-council-europe-resolution-good-reconstitution-practices-major-contribution-safety