FARMACEUTSKI GLASNIK objavljuje: izvorne znanstvene radove iz područja farmacije i srodnih znanosti, izvorne stručne radove iz područja farmacije i srodnih struka, pregledne radove iz područja farmacije i srodnih struka, radove iz povijesti farmacije, članke iz farmaceutske prakse i struke i dr.

 

UPUTE AUTORIMA:

 

FARMACEUTSKI GLASNIK objavljuje:

A) Izvorne znanstvene radove iz područja farmacije i srodnih znanosti

B) Izvorne stručne radove iz područja farmacije i srodnih struka

C) Pregledne radove iz područja farmacije i srodnih struka

D) Radove iz povijesti farmacije

E) Članke iz farmaceutske prakse i struke

F) Članke o radu Hrvatskog farmaceutskog društva te radu drugih udruga, organizacija, tvrtki i ustanova

G) Članke o radu međunarodnih organizacija

H) Osvrte i priloge iz šireg područja zanimanja naših članova

I) Novosti iz zakonodavstva i službene vijesti

J) Prikaze stručnih knjiga i preglede farmaceutskog tiska

K) Pisma članova i čitatelja, pitanja i odgovore

L) Obljetnice i nekrologe

M) Različite vijesti i obavijesti

 

Tehničke upute:

 1. Radovi pod A, B, C i podliježu recenziji.
 2. Radovi pod A, B, C i trebaju biti pisani na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ako su pisani na hrvatskom trebaju sadržavati sažetak na engleskom jeziku, a ako su pisani na engleskom sažetak treba biti na hrvatskom jeziku.
 3. Radovi pod B u pravilu bi trebali sadržavati sljedeće dijelove: uvod, metode, rezultati rasprava  i zaključak.
 4. Radovi pod A, B, C i trebaju biti stilski dotjerani i izneseni u sažetom obliku. Oblik i opremu treba uskladiti s radovima objavljenim u novijim brojevima Farm. glasnika.
 5. Radovi pod A, B, C i trebaju na kraju sadržavati popis literature, redoslijedom kojim je navedena u tekstu (u zagradi). Navodi literature iz časopisa trebaju sadržavati prezimena i inicijale svih autora, naslov članka, međunarodnu kraticu časopisa (skraćeno), godinu izdanja, volumen (izdanje) i stranice. Navodi iz knjiga trebaju sadržavati prezimena i inicijale svih autora, naslov knjige, mjesto izdavanja, nakladnika, godinu izdavanja. Ako se literaturni podaci u radu navode iz drugih publikacija, a ne prema originalu, potrebno je navesti podatke o toj publikaciji. Ako se kao literatura navodi web stranica treba uz web adresu označiti i datum pristupa stranici.

 

Primjer navoda iz časopisa:

Zovko Končić M, Rajić Z, Petrić N, Zorc B. Antioxidant activity of NSAID hydroxamic acids. Acta Pharm. 2009; 59:235-242.

 

Primjer navoda iz knjige: Silverstein RM, Bassler CC, Morrill TC. Spectroscopic Identification of Organic Compounds. 5. ed. New York: Wiley, 1991.

 

Primjer navoda web stranice: http://www.ema.europa.eu/influenza/updates.html/, datum pristupa: 15.9.2010.

 

 1. U rubrike pod i B mogu se uvrstiti samo radovi koji donose nove znanstvene i stručne informacije, neobjavljene u literaturi.
 2. Suradnja u ostalim rubrikama provodi se u dogovoru s uredništvom časopisa.
 3. Radovi se šalju uredništvu na disketi, CD-romu uz ispis u jednom primjerku ili e-poštom. Trebaju biti napisani čitko i uredno (pismo Times New Roman, 12 pt) s proredom (1,5) između redaka i slobodnim rubom od najmanje 3 cm.
 4. Prilozi (fotografije, tablice, crteži, filmovi…) trebaju biti tehnički dotjerani da se mogu valjano reproducirati, s oznakom mjesta umetanja u tekstu. Popis priloga s legendom i brojem treba priložiti na zasebnom papiru.
 5. Uredništvo pridržava pravo stilskog i jezičnog ispravljanja teksta.
 6. Radovi se šalju na adresu: Uredništvo Farmaceutskog glasnika, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Masarykova 2/II, 10000 Zagreb, Hrvatska, ili e-mail: hfd-fg-ap@zg.htnet.hr
 7. Radovi se ne vraćaju.
 8. Autori radova kategoriziranih pod A, B, C ili D, dobivaju 10 separata (ukupno) te na zahtjev rad u pdf  formatu.
 9. Članci objavljeni u Farm. glas. smiju se prenositi uz obveznu naznaku izvora.

 

        Upute autorima objavljuju se najmanje dvaput godišnje (u brojevima 1 i 6 Farm. glasnika)