Način rada svake Sekcije koja djeluje u okviru Hrvatskog farmaceutskog društva uređen je vlastitim Poslovnikom. Svoju osnovnu ulogu Sekcija ispunjava prvenstveno organizacijom predavanja stručnjaka vezanih za područje rada sekcije te drugim aktivnostima koje promiču taj dio farmaceutske struke.

Temeljem članka 15. Statuta Hrvatskog farmaceutskog društva (u daljnjem tekstu HFD) Upravni odbor donosi:

POSLOVNIK
O RADU SEKCIJE ZA JAVNO LJEKARNIŠTVO  HFD-a

Članak 1.

Ovim poslovnikom uređuje se način rada Sekcije za javno ljekarništvo HFD-a.

Članak 2.

Sekcija nema svojstvo pravne osobe i djeluje u sastavu HFD-a.

Članak 3.

Članovi  sekcije su svi zainteresirani članovi HFD-a. Za članstvo u sekciji   ne naplaćuje se posebna članarina.

Članak 4.

Rad sekcije vodi Izvršni odbor, koji ima 5 do 10 članova, a biraju ga članovi Sekcije na sastanku, većinom glasova prisutnih članova, na dvije godine. Članovi Izvršnog odbora mogu biti ponovno izabrani.

Članak 5.

Izvršni odbor Sekcije između svojih članova imenuje predsjednika na dvije godine, kojeg potvrđuje Upravni odbor HFD-a, u skladu sa Satutom. Predsjednik može biti ponovno izabran.

Članak 6.

Izvršni odbor Sekcije odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 7.

Osnovna uloga Sekcije je promicanje stručnog rada u području javnog ljekarništva.

Članak 8.

Svoju osnovnu ulogu Sekcija ispunjava prvenstveno organizacijom predavanja na različite teme   iz  područje rada javnog ljekarništva (stručna predavanja iz različitih područja liječenja/farmakoterapije, izdavanje lijekova, medicinskih proizvoda  i ostalih preparata u javnoj ljekarni, ljekarnička skrb, dodatne ljekarničke usluge, komunikacija u ljekarni, samoliječenje i slično)  te drugim aktivnostima koje promiču  farmaceutsku struku, primjerice  javnozdravstveni projekti, organizacija Dana ljekarni..

Članak 9.

Sekcijska predavanja organiziraju se u pravilu u prostorima HFD-a, prema utvrđenom rasporedu. Predavanja se mogu prema mogućnostima i potrebama organizirati i u drugim za to prikladnim prostorima odnosno terminima.

Članak 10.

Sastanaci Izvršnog odbora Sekcije održavaju se po potrebi i izrađuje se zapisnik koji se elektronskom poštom šalje svim članovima Izvršnog odbora najkasnije prilikom poziva na sljedeću sjednicu. Sa sastanka se može izostati uz opravdanje.

Članak 11.

Plan rada Sekcije donosi se godišnje, odnosno dogovara sukcesivno tijekom godine s obzirom na mogućnost organiziranja predavanja, dostupnost predavača te druga organizirana događanja vezana uz farmaceutsku struku. Izviješće o  aktivnostima i planu rada Sekcije  u pisanom obliku dostavlja se   Upravnom  odboru i Skupštini HFD-a za mandatno razdoblje.

Članak 12

Sekcija nema svojih izvora prihoda te potrebna sredstva za organiziranje sastanaka odnosno predavanja osigurava HFD. Predavanja se u pravilu ne plaćaju.

Članak 13.

Poslovnik o radu stupa na snagu danom potvrde Upravnog odbora HFD-a. Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način i po istom postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

Upravni odbor HFD-a