Pozivamo Vas da prijavite svoje radove za 6. hrvatski kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem s glavnom temom “NOVO DOBA FARMACIJE – SPREMNI NA IZAZOVE!”, koji će se održati u Dubrovniku od 4.-.7. travnja 2019. godine.
Sažetke radova treba napisati prema uputama za pisanje sažetaka te poslati putem službene web stranice najkasnije do 30. studenoga 2018.
Organizator će do 15. prosinca 2018. obavijestiti autore o prihvaćanju sažetka rada te o eventualno predloženoj promjeni načina izlaganja.

 

 

OKVIRNI PROGRAM | TENTATIVE PROGRAM

 

U plenarnim i sekcijskim predavanjima kongresa bit će prikazana novija dostignuća u području farmaceutskih znanosti te suvremeni izazovi i napreci u farmaceutskoj praksi.

Aktivno sudjelovanje na kongresu sudionici mogu prijaviti u predložene kongresne cjeline:

 

Plenary and sectional lectures of the Congress will present recent achievements in pharmaceutical sciences as well as modern challenges and advances in pharmacy practice.

Congress participants with papers/posters can register for the following thematic sections:

 

    [1]  Bolničko ljekarništvo

          Hospital pharmacy

    [2]  Digitalna rješenja u farmaciji

          Digital solutions in pharmacy

    [3]  Dobre prakse u proizvodnji i prometu lijekova

Pharmaceutical Good Manufacturing and Distribution Practices 

    [4]  Farmaceutska izobrazba i trajno usavršavanje

          Pharmacy education and training

    [5]  Farmaceutske znanosti

          Pharmaceutical sciences

    [6]  Farmaceutski menadžment i farmakoekonomika

          Pharmaceutical management and pharmacoeconomics

    [7]  Fitofarmacija i dodaci prehrani

          Phytopharmacy and food supplements

    [8]  Inovativne tehnologije oblikovanja lijekova

          Innovative drug delivery technologies

    [9]  Javno ljekarništvo

          Community pharmacy

    [10]  Klinička farmacija

          Clinical pharmacy

   [11]  Magistralni i galenski pripravci – tradicija i inovacije

          Pharmaceutical compounding – tradition and innovation

  [12]  Onkološka farmacija

          Oncology pharmacy

  [13]  Regulatorna znanost (+ GMP/GDP, klinička ispitivanja, farmakovigilancija…..)

          Regulatory science (incl. GMP/GDP, clinical trials, pharmacovigilance etc.)

  [14]  Zdravstvena ekologija

          Health ecology

  [15]  Različito

          Miscellaneous

 

 

 

 

 

Načini izlaganja stručnih i znanstvenih tema:

  • plenarna i uvodna predavanja (30 minuta),
  • usmena izlaganja (20, 15 ili 10 minuta)
  • posterska izlaganja.

Bit će organizirani i drugi kongresni oblici u skladu sa zanimanjem i prijavom sudionika.

 

 

Types of presentation for scientific and professional themes:

  • plenary introductory lectures (30 minutes)
  • oral presentations (20,15 or 10 minutes)
  • poster presentations.

Other presentation types will be organized, depending on the participants’ interest and registration.

 

 

 

UPUTE AUTORIMA  |  INSTRUCTIONS TO AUTHORS

 

Aktivno sudjelovanje u radu kongresa odvijat će se usmenim i posterskim izlaganjima iz farmacije i drugih srodnih područja, te se prijavljuje putem službene web stranice www.farmaceut.org .

U tu svrhu nužno je poslati sažetak rada, naznačiti tematsku cjelinu [1-15] kojoj rad pripada te željeni način izlaganja. Ukoliko tema ne pripada predviđenim cjelinama, okvir za upisivanje tematske cjeline treba ostaviti prazan. Sažetke radova treba napisati prema uputama za pisanje sažetaka te poslati putem službene web stranice najkasnije do 30. studenoga 2018.

Organizator će do 15. prosinca 2018. obavijestiti autore o prihvaćanju sažetka rada te o eventualno predloženoj promjeni načina izlaganja.

 

 

Active participation in the Congress involves oral and poster presentations of topics in pharmacy and related fields, and shall be submitted trough the official website www.farmaceut.org   

Authors should send abstracts of their papers and mark the thematic section [1-15] to which the paper belongs as well as the chosen type of presentation. Abstracts should be written according to the instructions for abstract writing and should be submitted through the official website by November 30th, 2018 at the latest.

Authors will be notified about abstract acceptance and proscepctive change of the way of presentation by December 15th, 2018.

 

 

PISANJE SAŽETAKA  |  ABSTRACT WRITING

 

Detaljnije informacije o online prijavi sažetaka korak-po-korak se mogu pronaći na službenoj web stranici kongresa www.farmaceut.org.

Sažetak se unosi i prijavljuje elektronskim putem, na službenoj web stranici kongresa OVDJE.

 

Details for online abstract submission are available on the official website  www.farmaceut.org  

Abstracts are electronically submitted through the official website www.farmaceut.org

 

 

 

Sažetak može biti napisan na hrvatskom (s obveznim i engleskim naslovom) ili engleskom jeziku (s obveznim i hrvatskim naslovom). Potrebno je naznačiti tematsku cjelinu i željeni način izlaganja (usmeno izlaganje ili poster), te navesti sve autore, a ime autora koji će izlagati podcrtati, te navesti i kontakt za korespondenciju. Tekst sažetka treba obuhvaćati svrhu rada, opis materijala i metoda, rezultate rada i zaključak. Sažetak ne smije prelaziti zadani okvir od 3000 znakova (razmaci uključeni). Odgovornost za sadržaj i jezičnu primjerenost sažetaka preuzimaju autori.

 

Abstracts written in English should have the Croatian title below the English one, and abstracts written in Croatian should have the English title below the Croatian one. Desired thematic section, type of presentation (oral communication or poster) should be stated, as well as the names of author(s), including underlined name of the author who will present the paper and contact details of the corresponding author. Abstracts should state the purpose of the work, materials and methods, results and conclusions. Abstracts should be written within the given frame of 3000 characters (including spaces). Authors are responsible for content and any possible linguistic inaccuracies.

 

 

 

 

 

PRIKAZ POSTERA  |  POSTER PRESENTATIONS

 

Veličina postera je do 80 cm širine i 100 cm visine. Posteri će biti izloženi u kongresnom prostoru prema određenom rasporedu, a vrijeme obvezatne nazočnosti autora bit će naznačeno u konačnom programu.

 

Posters, up to 80 cm wide and 100 cm high, will be exhibited in the Congress hall. The time when the presence of the authors is required will be given in the final programme.

 

 

 

OBJAVLJIVANJE RADOVA  |  PUBLICATION OF PAPERS

 

Sažeci svih prihvaćenih usmenih i posterskih izlaganja bit će tiskani u knjizi sažetaka. Pozivamo autore znanstvenih i preglednih radova da ih u proširenom obliku predlože za objavljivanje u časopisu Acta Pharmaceutica, a autore stručnih radova da ih predlože za objavu u Farmaceutskom glasniku. Rukopise valja pripraviti u skladu s uputama autorima pripadajućeg časopisa. Svi radovi podliježu uobičajenom postupku recenzije.

 

Abstracts of all presentations will be printed in the Book of Abstracts. Authors of scientific and review papers are invited to submit them in extended form for publication in the journal Acta Pharmaceutica; authors of professional papers may submit them to the journal Farmaceutski glasnik. Manuscripts should be prepared according to the Instructions to Authors of the relevant journal. All papers have to pass the usual reviewing procedure.