Ovogodišnji 3. hrvatski kongres kliničke farmacije “Klinička farmacija u sustavu zdravstva; mogućnosti i izazovi“ u organizaciji Sekcije za kliničku farmaciju HFD-a, s uspjehom je održan u Zagrebu od 9. – 11. lipnja 2022.

Kratki prikaz i zaključci doneseni na Kongresu će poslužiti kao poticaj daljnjem radu i razvoju kliničke farmacije u Hrvatskoj, a oni su slijedeći:

Sukladno motu kongresa, prvog radnog dana raspravljalo se o sadašnjem položaju, mogućnostima i izazovima kliničke farmacije u sustavu zdravstva Hrvatske.

Doneseni su važni zaključci i planovi koje želimo vidjeti ostvarene ako ne prije, a onda do idućeg 4. hrvatskog kongresa kliničke farmacije.

Prepoznate su tehničke prepreke: kadar, vrijeme i prostor, no za punu imlementaciju usluga kliničkih farmaceuta u sustav zdravstva, nužno je potrebno doraditi zakonsku regulativu, a sukladno postignutom stupnju razvoja kliničke farmacije. Zakonodavstvo bi moralo pratiti dostignuća struke kako bi joj omogućilo daljnji razvoj na dobrobit naših pacijenata, struke i zdravstvenog sustava.

Sve ovdje prikazane aktivnosti, projekti, istraživanja, specijalistički radovi kao i ostale aktivnosti iz prakse koje možda nisu zabilježene i prezentirane, neka nam budu poticaj za daljnja postignuća.

Potrebno je pojačati kvantum edukacije iz kliničke farmacije i to putem diplomske, postdiplomske, doktorske i specijalističke izobrazbe.

Na tom putu nužna je potpora strukovnih organizacija i fakulteta kako bi svoje ciljeve ostvarili što prije. Hrvatska ljekarnička komora najavila je novi Zakon o ljekarništvu. Budući zakonodavni okvir trebao bi omogućiti vrednovanje uloge i značaja kliničkih farmaceuta, te postaviti osnovu za ugovaranje financijskog vrednovanja našeg rada s osiguravateljima. Time bi se stvorili uvjeti da što veći broj poslodavaca uputi na specijalističko usavršavanje iz kliničke farmacije.