Sekcija za bolničku ljekarničku djelatnost organizirala je webinar održan 18. ožujka 2021. u 17 sati:

Dostupne terapijske opcije kod liječenja bolesnika s limfoproliferativnim bolestima

Poveznica za snimku webinara:

https://moodle.farmaceut.org/course/view.php?id=14

HLJK je zaprimila Zahtjev za bodovanje webinara sukladno važećem pravilniku o bodovanju stručnih skupova.

S obzirom na veliki porast ukupnog broja i stope incidencije novodijagnosticiranih zloćudnih  bolesti u RH te činjenicu da je to trend u čitavom svijetu potreba za terapijskim opcijama u liječenju novotvorevina i zločudnih bolesti neprestano raste.

Sukladno tome raste i potreba educiranja i donošenja novih terapijskih opcija: kemoterapijskih, hormonskih, imunoterapijskih i suportivnih.
NCCN smjernice jasno definiraju mjesto svakom lijeku u okviru imunokemoterapijskih protokola i suportivne terapije te biološki lijekovi igraju važnu ulogu u terapijskoj slagalici svakog pojedinog pacijenta.

Kada govorimo o limfoproloferativnim bolestima najveći broj pacijenata boluje od non-Hodgkinovog limfoma (5-7/100 000) i KLL-a (kronične limfocitne leukemije; 4/100 000).

U liječenju tih bolesti primjenjuje se značajan broj terapija i protokola o kojima je važno provoditi konstantnu edukaciju da bi klinička praksa mogla pratiti napretke u terapijskim mogućnostima i promjene u smjernicama.

Zbog navedenog ova edukacija sadrži kratki uvod o limfoproliferativnim bolestima, pristup njihovom liječenju objašnjenom na prikazu pacijenta iz stvarne kliničke prakse te predstavljanje trenutno dostupnih terapijskih opcija i protokola.

Edukacija obuhvaća najčešće medikacijske pogreške kako bi se skrenula pozornost na njih i podigla svijest o važnosti prevencije pogrešaka s ciljem pružanja najbolje skrbi pacijentima.

  P r o g r a m

 

                   Uvod – moderatorica:  Anita Šimić, mag. pharm.

 

 
20 min Koliko su velik problem limfoproliferativne bolesti? Prof. dr. sc. Iveta Merćep

 

20 min Terapijske opcije za liječenje limfoproliferativnih bolesti Lidija Gajski, mag. pharm. spec. klin. farm.

 

20min Prikaz slučaja liječenja hematološkog bolesnika Prim. Ivo Radman Livaja, dr. med.

 

20 min Praktični savjeti za primjenu “pametnih lijekova” u hematologiji Lucija Jurišić, bacc. med. tech.

 

20 min Pitanja i rasprava – moderatorica Anita Šimić, mag. pharm.