HALMED u suradnji s HFD-om provodi kampanju o važnosti prijavljivanja sumnji na nuspojave lijekova

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u suradnji s Hrvatskim farmaceutskim društvom (HFD) danas započinje s provedbom kampanje o važnosti prijavljivanja sumnji na nuspojave lijekova. Kampanja, koju HALMED i HFD provode treću godinu zaredom, odvijat će se putem društvenih mreža od 25. do 29. studenog 2019. godine u sklopu Europskog tjedna svjesnosti o važnosti prijava sumnji na nuspojave. Ove je godine Europski tjedan usmjeren na istodobnu primjenu lijekova, pri čemu se naglašava važna uloga koju prijavljivanje sumnji na nuspojave ima u zaštiti pacijenta prilikom istodobnog uzimanja više lijekova. U provedbi kampanje sudjeluje 57 regulatornih tijela za lijekove iz Europske unije i svijeta.

Polifarmacijom, odnosno istodobnim korištenjem većeg broja lijekova u pojedinog pacijenta, povećava se rizik od interakcija između lijekova, kao i interakcija lijeka s hranom i dodacima prehrani, slijedom čega se povećava i mogućnost pojave nuspojave kod pacijenta.

Iako je polifarmacija zastupljenija u starijim dobnim skupinama, nuspojavu uslijed potencijalnih interakcija može iskusiti svatko tko redovito uzima više lijekova. To uključuje osobe s kroničnim stanjem koje dugotrajno primjenjuju veći broj lijekova. Istraživanja pokazuju da jedna trećina osoba starijih od 75 godina uzima najmanje šest lijekova, dok više od milijun osoba uzima osam ili više lijekova dnevno.

Lijekovi koji su odobreni za stavljanje u promet sigurni su, djelotvorni i odgovarajuće kakvoće, no uz njihovu primjenu, osobito ako je riječ o uzimanju većeg broja lijekova, mogu se javiti nuspojave. Stoga HALMED poziva zdravstvene radnike i pacijente, da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka i na taj način aktivno pridonesu praćenju i očuvanju sigurnosti primjene lijeka.

Pacijenti, odnosno roditelji i skrbnici, o sumnjama na nuspojave lijekova i cjepiva trebaju obavijestiti liječnika, ljekarnika ili drugog zdravstvenog radnika s kojim su došli u doticaj, a svaku sumnju na nuspojavu mogu prijaviti i izravno HALMED-u na neki od sljedećih načina: putem mobilne aplikacije HALMED (App StoreGoogle Play), putem on-line aplikacije ili slanjem ispunjenog obrasca e-poštom, poštom ili telefaksom.

Svaka prijava pomaže u procesu prikupljanja podataka koji omogućuju bolje razumijevanje sigurnosnog profila lijeka te propisivanje i uzimanje lijekova na najsigurniji mogući način.

Praćenjem nuspojava hrvatskim pacijentima neprekidno se osiguravaju kvalitetni i sigurni lijekovi te se izravno pridonosi zaštiti javnoga zdravlja, kao i zdravlja svakog pojedinog pacijenta koji lijek primjenjuje.

Europski tjedan svjesnosti o važnosti prijava sumnji na nuspojave provodi se u sklopu globalne inicijative koju predvodi Uppsala Monitoring Centre (UMC), suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije zadužen za vođenje Svjetske baze nuspojava, u suradnji s Mrežom nacionalnih agencija za lijekove (HMA) i Međunarodnom koalicijom regulatornih tijela za lijekove (ICMRA).