Pod pokroviteljstvom

MINISTARSTVA ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

P r o g r a m

 

četvrtak, 23. rujna 2021.

18:00 – 18:10   OTVARANJE PharmaCRO 2021

18:10 – 19:30   PLENARNA PREDAVANJA

18:10 – 18:40    Ivan Đikić, University Hospital of Goethe University Frankfurt, Max Planck Institute

                           for  Biophysics: Izazovi znanosti i medicine u borbi protiv COVID-19  

18:40 – 19:05    Mihael Furjan, HUP, PLIVA Hrvatska: Značaj i povjerenje u hrvatsku
farmaceutsku industriju i globalni trendovi“

19:05 – 19:30     Raimund Podroschko, Austrian Chamber of Pharmacists: About pharmacy in Austria

 

19:30 – 20:00     Glazbeni intermezzo

 

petak, 24. rujna 2021.

09:00 – 11:30    Modul 1  FARMACEUTSKA REGULATIVA I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA 

                        Moderator: Mateo Orešić

09:00 – 09:30    Robert Likić, KBC Zagreb: Razvoj novih antivirusnih lijekova i prenamjena
postojećih za liječenje COVID-19

09:30 – 09:50    Dijana Derganc, HALMED: Izazovi ocjene kakvoće cjepiva protiv COVID-19 u
okolnostima pandemije

09:50 – 10:10    Tihana Šlezak, HALMED: Cjepiva protiv COVID-19 i kako nas štite?

10:10 – 10:30    Nikica Mirošević Skrvce, HALMED: Praćenje sigurnosti cjepiva protiv COVID-19

10:30 – 11:00    Pavel Farkaš, Lucija Vuletić, Marina Herceg, PLIVA Hrvatska: Klinički razvoj
generičkih lijekova: dizajn studija i principi bioekvivalencije

11:00 – 11:30    Panel rasprava

11:30 – 11:45    Stručno promotivno predavanje

Marina Marušić Fojs, Ljekarna Marušić Zagreb: Imuno TF® − Izrada magistralnih
pripravaka s imunomodulirajućim djelovanjem

Sponzor: Fagron Hrvatska d.o.o.

 

12:00 – 14:30     Modul 2  BOLNIČKA LJEKARNIČKA PRAKSA

                        Moderator: Anita Šimić

12:00 – 12:20    Andras Sule, The European Association of Hospital Pharmacists (EAHP):

                           Hospital pharmacy: Challenges in the 21st century

12:20 – 12:40    Darija Kuruc Poje, OB Koprivnica: Izazovi i mogućnosti bolničkog tima za
upravljanje antimikrobnom terapijom

12:40 – 13:00    Ivana Marinović, KB Dubrava: Iskustva iz prakse kliničkih farmaceuta

13:00 – 13:20    Marko Skelin, OB Šibenik: Primjena bioloških i biosličnih lijekova u praksi

13:20 – 13:40    Mirjana Ptičar Canjuga, OB Varaždin, Aurora Antolović Amidžić, KBC Osijek,

                          Anita Šimić, KBC Zagreb: Središnja priprema antineoplastičnih lijekova u Hrvatskoj

13:40 – 14:00    Mateja Ljubičić, KBC Zagreb, Gabrijela Kos, KB Sveti Duh Zagreb, Alen Friščić,

                          OB Bračak-Zabok, Darko Takač, Gradska ljekarna Zagreb: Zakonske i stručne
norme i zahtjevi za aseptičku izradu sterilnih lijekova u ljekarničkim uvjetima

14:00 – 14:30     Panel rasprava

14:30 – 15:00    LJEKARNIŠTVO U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ – jučer, danas, sutra

15:00 – 16:00    Promotivne poruke

09:00 – 17:00    Virtualna izložba i poster sekcija

 

subota, 25. rujna 2021.

09:00 – 11:30     Modul 3   LJEKARNIČKA PRAKSA U JAVNIM LJEKARNAMA

                        Moderatorice: Martina Šepetavc, Katarina Fehir Šola

09:00 – 09:20    Martina Šepetavc, ZU Farmacia: Svjetski dan farmaceuta i Smjernice FIP-a za
javno ljekarništvo 2020.− 2025.

09:20 – 09:40    Katarina Fehir Šola, Europsko udruženje ljekarnika zaposlenika (EPhEU):
Aktivnosti u javnom ljekarništvu zemalja članica EPhEU

09:40 – 10:00    Matej Sakoman, Resisto:  Povjerenje – temelj zdravih odnosa, zdravog poslovanja i
zdravog tima

10:00 – 10:20    Mark Koziol, The Pharmacists’ Defence Association (PDA): Is it possible to improve
pharmaceutical care? − UK experience

10:20 – 10:40    Tanja Vručina Klarić, ZU Ljekarna Salus, Lovre Zekan, ZU Ljekarna Splitsko-

                          dalmatinske županije, Darko Takač, Gradska ljekarna Zagreb: Kako unaprijediti
sigurnost i kvalitetu magistralnih i galenskih pripravaka izrađenih u javnoj ljekarni?

10:40 – 11:00    Stribor Marković, Plantagea: Dodaci prehrani – vjeruju li pacijenti ljekarniku?

11:00 – 11:30    Panel rasprava

11:30 – 12:00    Stručno-promotivna predavanja

11:30 – 11:45    Dubravka Vitali Čepo, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu:
                        Vitamini, minerali i COVID-19 – što smo naučili u 600 dana pandemije?

Sponzor: PLIVA Hrvatska d.o.o.

11:45 – 12:00    Claudia Weinberger, Institut Allergosan: Kriteriji kvalitete medicinski relevantnih
sinbiotika

Sponzor: AllergoSan d.o.o.

12:00 – 13:00    PROGRAM HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE

   Moderator: Darko Takač

12:00 – 12:30     Ivana Šolić, Hrvatska ljekarnička komora: Sinergija kognitivnih sposobnosti,
stečenih kompetencija i reguliranih ovlasti u ljekarničkoj djelatnosti

12:30 – 13:00    Ana Soldo, Ivana, Šolić, Hrvatska ljekarnička komora: Novi Zakon o
ljekarništvu − svrha i važnost regulacije na području ljekarničke djelatnosti

 

13:00 – 14:00    NOVI SADRŽAJI U PROGRAMIMA STUDIJA FARMACIJE  

                         Moderator: Darko Takač

13:00 – 13:30     Ivana Perković, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu: Iskoraci
u obrazovanju magistara farmacije na području RH

13:30 – 14:00     Darko Modun, Medicinski fakultet Sveučilište u Splitu: Novosti sa Studija Farmacije
u Splitu

14:00 – 14:30    Panel rasprava

14:30 – 15:00    PROGRAM SEKCIJE FARMACEUTA JUNIORA HFD-a I UDRUŽENJA

                             STUDENATA FARMACIJE I MEDICINSKE BIOKEMIJE HRVATSKE(CPSA)

                              Moderatorica: Kristina Pavić

14:30 – 14:50     Josipa Bukić, Medicinski fakultet Sveučilište u Splitu: Mobilne aplikacije u zdravstvu
– pomoć ljekarnicima i pacijentima

14:50 – 15:00     Eleonora De Lai, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu: CPSA i
njezini projekti

 

09:00 – 15:00    Virtualna izložba i poster sekcija

15:00 – 15:15    Proglašavanje najboljih posterskih radova

15:15 – 15:30    Zaključci i zatvaranje PharmaCRO 2021