Način rada svake Sekcije koja djeluje u okviru Hrvatskog farmaceutskog društva uređen je vlastitim Poslovnikom. Svoju osnovnu ulogu Sekcija ispunjava prvenstveno organizacijom predavanja stručnjaka vezanih za područje rada sekcije te drugim aktivnostima koje promiču taj dio farmaceutske struke.

Temeljem članka 15. Statuta Hrvatskog farmaceutskog društva (u daljnjem tekstu HFD) Upravni odbor donosi:

POSLOVNIK
O RADU SEKCIJE ZA KLINIČKU FARMACIJU HFD-a

Članak 1.

Ovim poslovnikom uređuje se način rada Sekcije za kliničku farmaciju HFD-a.

Članak 2.

Sekcija nemaju svojstvo pravne osobe i djeluje u sastavu HFD-a.

Članak 3.

Članovi sekcije mogu biti svi zainteresirani članovi HFD-a. Za članstvo u sekciji kliničke farmacije ne naplaćuje se posebna članarina.

Članak 4.

Rad sekcije vodi Izvršni odbor, a biraju ga članovi Sekcije na sastanku, većinom glasova prisutnih članova, na dvije godine. Članovi Izvršnog odbora mogu biti ponovno izabrani.

Članak 5.

Izvršni odbor Sekcije između svojih članova imenuje predsjednika na dvije godine, kojeg potvrđuje Upravni odbor HFD-a, u skladu sa Statutom. Predsjednik može biti ponovno izabran.

Članak 6.

Izvršni odbor Sekcije odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 7.

Osnovna uloga Sekcije je promicanje stručnog i znanstvenog rada iz područja kliničke farmacije.

Članak 8.

Svoju osnovnu ulogu Sekcija ispunjava prvenstveno organizacijom predavanja stručnjaka vezanih za područje rada sekcije te drugim aktivnostima koje promiču kliničku farmaciju i farmaceutsku struku općenito.

Članak 9.

Sekcijska predavanja organiziraju se u pravilu u prostorima HFD-a, svake druge srijede u mjesecu, osim u prosincu, srpnju i kolovozu. Predavanja se mogu prema mogućnostima i potrebama organizirati i u drugim za to prikladnim prostorima odnosno terminima.

Članak 10.

Sastanak Izvršnog odbora Sekcije održava se u pravilu isti dan kao i predavanje i to sat prije početka predavanja. Nakon sastanka izrađuje se zapisnik koji se elektronskom poštom šalje svim članovima Izvršnog odbora najkasnije prilikom poziva na sljedeću sjednicu. Sa sastanka se može izostati uz opravdanje.

Članak 11.

Plan rada Sekcije donosi se kvartalno odnosno dogovara sukcesivno tijekom godine s obzirom na mogućnost organiziranja predavanja, dostupnost predavača te druga organizirana događanja vezana uz farmaceutsku struku.

Članak 12.

Sekcija nema svojih izvora prihoda te potrebna sredstva za organiziranje sastanaka odnosno predavanja osigurava HFD. Predavanja se u pravilu ne plaćaju.

Članak 13.

Poslovnik o radu stupa na snagu danom potvrde Upravnog odbora HFD-a. Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način i po istom postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

 

Upravni odbor HFD-a