Način rada svake Sekcije koja djeluje u okviru Hrvatskog farmaceutskog društva uređen je vlastitim Poslovnikom. Svoju osnovnu ulogu Sekcija ispunjava prvenstveno organizacijom predavanja stručnjaka vezanih za područje rada sekcije te drugim aktivnostima koje promiču taj dio farmaceutske struke.

 

Temeljem članka 15. Statuta Hrvatskog farmaceutskog društva (u daljnjem tekstu HFD) Upravni odbor donosi:

 

POSLOVNIK
O RADU SEKCIJE ZA KOZMETOLOGIJU I DERMATOFARMACIJU HFD-a

Članak 1.

Ovim poslovnikom uređuje se način rada Sekcije za kozmetologiju i dermatofarmaciju HFD-a.

Članak 2.

Sekcija nema svojstvo pravne osobe i djeluje u sastavu HFD-a.

Članak 3.

Članovi  sekcije su svi zainteresirani članovi HFD-a. Za članstvo u sekciji ne naplaćuje se posebna članarina.

Članak 4.

Rad sekcije vodi Izvršni odbor, kojeg biraju članovi Sekcije na sastanku, većinom glasova prisutnih članova, na dvije godine. Članovi Izvršnog odbora mogu biti ponovno izabrani.

Članak 5.

Izvršni odbor Sekcije između svojih članova imenuje predsjednika na dvije godine, kojeg potvrđuje Upravni odbor HFD-a, u skladu sa Statutom. Predsjednik može biti ponovno izabran.

Članak 6.

Izvršni odbor Sekcije odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 7.

Osnovna uloga Sekcije je promicanje stručnog rada u području DERMATOFARMACIJE I KOZMETOLOGIJE.

Članak 8.

Svoju osnovnu ulogu Sekcija ispunjava organizacijom predavanja na različite teme iz područja kozmetologije i dermatofarmacije, ali i drugim aktivnostima koje promiču  farmaceutsku struku, primjerice  javnozdravstveni projekti, organizacija seminara, promicanje uloge farmaceuta u savjetovanju iz kozmetologije i dermatofarmacije, izrada magistralnih pripravaka u području kozmetologije i dermatofarmacije.

Članak 9.

Sekcijska predavanja organiziraju se u pravilu u prostorima HFD-a, prema utvrđenom rasporedu. Predavanja se mogu prema mogućnostima i potrebama organizirati i u drugim za to prikladnim prostorima odnosno terminima i gradovima.

Članak 10.

Sastanaci Izvršnog odbora Sekcije održavaju se po potrebi i izrađuje se zapisnik koji se elektronskom poštom šalje svim članovima Izvršnog odbora najkasnije prilikom poziva na sljedeću sjednicu. Sa sastanka se može izostati uz opravdanje.

Članak 11.

Plan rada Sekcije donosi se godišnje, a dogovara tijekom godine s obzirom na mogućnost organiziranja predavanja, dostupnost predavača te druga organizirana događanja vezana uz kozmetologiju i dermatofarmaciju. Izvješće o  aktivnostima i planu rada Sekcije u pisanom obliku dostavlja se Upravnom odboru i Skupštini HFD-a za mandatno razdoblje.

Članak 12

Sekcija nema svojih izvora prihoda te potrebna sredstva za organiziranje sastanaka odnosno predavanja osigurava HFD. Predavanja se ne plaćaju, osim ako nije drugačije dogovoreno s Izvršnim odborom ili Upravnim odborom HFD-a u slučajevima stručnih skupova više kategorije ili izuzetnim slučajevima uz odobrenje Upravnog odbora HFD-a.

Članak 13.

Poslovnik o radu stupa na snagu danom potvrde Upravnog odbora HFD-a. Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način i po istom postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

 

Upravni odbor HFD-a