Meedicinska sestra, Ivanka Jakovac (KBC Rijeka) je na virtualnoj konferenciji „Transfer skrbi pacijenta na biološkoj terapiji“ predstavila svoju temu Medicinska sestra kao dio integriranog tima u transferu skrbi, koja objašnjava kako komunicirati i educirati pacijente.

Proces dijagnosticiranja upalnih reumatoloških bolesti kao što su RA, AS i PsA započinje anamnezom, odnosno razgovorom bolesnika i liječnika obiteljske medicine pri čemu liječnik dobiva podatke o bolesnikovim tegobama i simptomima. Ukoliko liječnik sumnja na određenu upalnu reumatološku bolest naložiti će provođenje osnovnih laboratorijskih pretraga koje će potvrditi sumnju u neku od navedenih bolesti. Unatoč tome, bez obzira na laboratorijske pretrage, ukoliko bolesnik ima simptome i tegobe koje opisom odgovaraju RA, AS ili PsA, liječnik će bolesnika uputiti specijalistu reumatologu koji će ponovno ispitati bolesnika o tegobama i simptomima te će obaviti pregled cijelog tijela, ali s naglaskom na koštano-zglobni sustav. Kod upalnih reumatoloških bolesti veoma je važno rano dijagnosticirati bolest te pravovremeno započeti liječenje kako bi se spriječile posljedice i smanjio progres bolesti. Cilj je postići remisiju bolesti, a to u praksi znači postojanje jednog ili nijednog otečenog ili bolnog zgloba. Uz liječnika obiteljske medicine te specijalista reumatologa veoma važnu ulogu u dijagnostici te procesu liječenja imaju i medicinske sestre. One naime, na osnovu procjene stanja pacijenta, donose određene zaključke tj. sestrinske dijagnoze.

Medicinska sestra kao član zdravstvenog tima provodi najviše vremena s pacijentima, te je njezina savjetodavna uloga u radu s pacijentima te članovima njihovih obitelji, uz pružanje osnovne zdravstvene njege, među najčešćim sestrinskim intervencijama. Budući da mnoge bolesti od pacijenta traže da promijeni način života kao i da usvoji nove vještine nakon što bude otpušten iz bolnice, medicinske sestre stoga moraju bolesnika pripremiti za samostalnu brigu o sebi. Osim što uče pacijente općenito o bolesti, uče ih i načinu uzimanja lijekova, pravilnoj prehrani, informiraju bolesnika o korištenju pomagala primjerice kod sjedenja, korištenja toaleta itd. Medicinske sestre također procjenjuju pokretljivost zgloba tj. prate razvoj upalnog procesa kod bolesnika. Isto tako, medicinske sestre tijekom cijelog boravka u bolnici odnosno u dnevnoj bolnici, potiču bolesnika da verbalizira problem te ga potiču na komunikaciju o problemu kako bi njega bila kontinuirana, prilagođena osobnim potrebama svakog bolesnika pojedinačno i kako bi se što pravilnije kontrolirala aktivnosti bolesti.
Proces edukacije često obuhvaća i članove bolesnikove obitelji kako bi bolesnik uz njih što lakše prebrodio probleme koje mu nameće bolest. Da bi liječenje u konačnici bilo uspješno, važno je da medicinska sestra razumljivim i jednostavnim izrazima bolesnika nauči kako se uzima propisana terapija, da se provodi fizikalna terapija, te će savjetovati i poticati bolesnika da se uključi u razne udruge s ljudima koji imaju iste dijagnoze, što znatno pridonosi tome da se bolest lakše prihvati, što u konačnici dovodi do psihičkog zadovoljstva te znatno pridonosi kvalitetnijem liječenju bolesti.