Prof. Bačić Vrca objasnila je u svom predavanju na virtualnoj koferenciji u sklopu platforme PRIME Biologic koja je Uloga ljekarničkog tima u transferu skrbi na biološkoj terapiji. To znači kako ljekarnik mora imati stalni stručni nadzor nad propisanom terapijom. Povodom toga, zamolili smo profesoricu da nam detaljnije objasni koje su sve obveze ljekarnika kada govorimo o biološkoj terapiji.

Prema svojem profesionalnom profilu i edukaciji, ljekarnici su usmjereni prema lijeku i liječenju lijekovima – farmakoterapiji. U obvezi su  pravovremeno osigurati ispravan lijek te pružiti kvalitetnu ljekarničku skrb za pacijenta. U slučajevima prijenosa zdravstvene skrbi, kao što je i transfer pacijenata na biološkoj s.c. terapiji iz dnevnih bolnica u primarnu zdravstvenu zaštitu,  potrebno je provoditi postupak usklađivanja terapije tj. utvrđivanja i rješavanja svih nenamjernih odstupanja u farmakoterapiji. Usklađivanje terapije neodvojivo je povezano s pojmom sigurnosti pacijenta i treba ga  provoditi uvijek kada dolazi do promjena u farmakoterapiji.
Stalan stručni nadzor nad propisanom terapijom od strane ljekarnika, ima za cilj prevenciju medikacijskih pogrešaka, a podrazumijeva kontrolu doza lijeka/ova, intervala doziranja, predviđanje i izbjegavanje klinički značajnih interakcija lijekova, poticanje pacijenata na adherenciju te provjeru stupnja adherentnosti pacijenta. Potrebno je savjetovati pacijente na s.c. biološkoj terapiji o ispravnom načinu čuvanja i transporta kao i o pravilnom načinu aplikacije ovih lijekova. Nepravilna aplikacija lijeka, nastala zbog npr. neiskustva ili neznanja pacijenta, nenamjerna je ne-adherencija, koja može utjecati na tijek i ishod liječenja.
Također, važno je istaći i značaj  praćenja i prijava sumnji na nuspojave bioloških s.c. i  konvencionalnih lijekova za liječenje imunološki posredovanih upalnih bolesti, kao i ostalih lijekova koje pacijenti mogu istovremeno koristiti za druge kronične ili akutne bolesti.
Kvalitetna ljekarnička skrb može značajno doprinijeti uspjehu terapije i  povećati sigurnost pacijenta na biološkoj s.c. terapiji.