Način rada svake Sekcije koja djeluje u okviru Hrvatskog farmaceutskog društva uređen je vlastitim Poslovnikom. Svoju osnovnu ulogu Sekcija ispunjava prvenstveno organizacijom predavanja stručnjaka vezanih za područje rada sekcije te drugim aktivnostima koje promiču taj dio farmaceutske struke.

Hrvatsko farmaceutsko društvo

Masarykova 2, Zagreb

Sekcija farmaceuta seniora

Temeljem članka 15. Statuta Hrvatskog farmaceutskog društva (u daljnjem tekstu HFD) Izvršni odbor Sekcije za analitiku lijekova donosi:

 

POSLOVNIK
O RADU SEKCIJE FARMACEUTA SENIORA

 

Članak 1.

Ovim poslovnikom uređuje se način rada Sekcije za seniore  HFD-a.

Članak 2.

Sekcija nema svojstvo pravne osobe i djeluje u sastavu HFD-a.

Članak 3.

Članovi  sekcije su svi zainteresirani članovi HFD-a. Za članstvo u sekciji   ne naplaćuje se posebna članarina.

Članak 4.

Rad sekcije vodi Izvršni odbor, koji ima 5 do 10 članova, a biraju ga članovi Sekcije na sastanku, većinom glasova prisutnih članova, na dvije godine. Članovi Izvršnog odbora mogu biti ponovno izabrani.

Članak 5.

Izvršni odbor Sekcije između svojih članova imenuje predsjednika na dvije godine, kojeg potvrđuje Upravni odbor HFD-a, u skladu sa Satutom. Predsjednik može biti ponovno izabran.

Članak 6.

Izvršni odbor Sekcije odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 7.

Uloga Sekcije farmaceuta seniora je  nakon završetka profesionalne karijere   svojim dugogodišnjim iskustvom i znanjima i dalje doprinositi dobrobiti i  promicanju farmaceutske struke u svim segmentima.

Članak 8.

Svoju osnovnu ulogu Sekcija ispunjava prvenstveno organizacijom predavanja,   susretima i druženjima,  te drugim aktivnostima prema planu i programu rada sekcije.

Članak 9.

Sekcijska predavanja i susreti organiziraju se u pravilu u prostorima HFD-a, prema utvrđenom rasporedu, mogu se, prema mogućnostima i potrebama organizirati i u drugim za to prikladnim prostorima odnosno terminima.

Članak 10.

Sastanaci Izvršnog odbora Sekcije održavaju se po potrebi i izrađuje se zapisnik koji se elektronskom poštom šalje svim članovima Izvršnog odbora najkasnije prilikom poziva na sljedeću sjednicu. Sa sastanka se može izostati uz opravdanje.

Članak 11.

Plan rada Sekcije donosi se godišnje, odnosno dogovara sukcesivno tijekom godine s obzirom na mogućnost organiziranja predavanja i ostalih aktivnosti.  Izviješće o  aktivnostima i planu rada Sekcije  u pisanom obliku dostavlja se   Upravnom  odboru i Skupštini HFD-a za mandatno razdoblje.

Članak 12

Sekcija nema svojih izvora prihoda te potrebna sredstva za organiziranje sastanaka odnosno predavanja osigurava HFD. Predavanja se u pravilu ne plaćaju.

Članak 13.

Poslovnik o radu stupa na snagu danom potvrde Upravnog odbora HFD-a. Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način i po istom postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

 

Upravni odbor HFD-a

(ili Predsjednik HFD-a)