Način rada svake Sekcije koja djeluje u okviru Hrvatskog farmaceutskog društva uređen je vlastitim Poslovnikom. Svoju osnovnu ulogu Sekcija ispunjava prvenstveno organizacijom predavanja stručnjaka vezanih za područje rada sekcije te drugim aktivnostima koje promiču taj dio farmaceutske struke.

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo

Masarykova 2, Zagreb

Sekcija za analitiku lijekova

Temeljem članka 15. Statuta Hrvatskog farmaceutskog društva (u daljnjem tekstu HFD) Izvršni odbor Sekcije za analitiku lijekova donosi:

 

POSLOVNIK
O RADU SEKCIJE ZA ANALITIKU LIJEKOVA

Članak 1.

Ovim poslovnikom uređuje se način rada Sekcije za analitiku lijekova (u daljnjem tekstu: Sekcija).

Članak 2.

Sekcija nema svojstvo pravne osobe i djeluje u sastavu HFD-a.

Članak 3.

Članovi Sekcije mogu biti svi zainteresirani članovi HFD-a. Za članstvo u Sekciji se ne naplaćuje posebna članarina.

Članak 4.

Rad Sekcije vodi Izvršni odbor, a biraju ga članovi Sekcije na sastanku, većinom glasova prisutnih članova, na dvije godine.

Članak 5.

Izvršni odbor Sekcije između svojih članova imenuje predsjednika na dvije godine, kojeg potvrđuje Upravni odbor HFD-a, u skladu sa Statutom.

Članak 6.

Izvršni odbor Sekcije odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 7.

Osnovna uloga Sekcije je promicanje stručnog i znanstvenog rada iz područja analitike lijekova te ostalih područja vezanih uz analitiku i farmaeutsku ispravnost i kvalitetu lijekova.

Članak 8.

Svoju osnovnu ulogu Sekcija ispunjava prvenstveno organizacijom predavanja stručnjaka iz različitih područja vezanih uz analitiku lijekova odnosno općenito analitičku praksu u ljekarnama, farmaceutskoj industriji i drugim srodnim područjima vezanim uz područje lijekova, te drugim aktivnostima koje promiču farmaceutsku struku.

Članak 9.

Sekcijska predavanja organiziraju se u pravilu u prostorima HFD-a, četvrti četvrtak svakog parnog mjeseca (osim u kolovozu i prosincu). Predavanja se mogu prema mogućnostima i potrebama organizirati i u drugim za to prikladnim prostorima odnosno terminima.

Članak 10.

Sastanak Izvršnog odbora Sekcije održava se u pravilu isti dan kao i predavanje i to nakon predavanja. Nakon sastanka izrađuje se zapisnik koji se elektronskom poštom šalje svim članovima Izvršnog odbora najkasnije prilikom poziva na sljedeću sjednicu. Sa sastanka se može izostati uz opravdanje.

Članak 11.

Plan rada Sekcije donosi se kvartalno odnosno dogovara sukcesivno tijekom godine s obzirom na mogućnost organiziranja predavanja, dostupnost predavača te druga organizirana događanja vezana uz farmaceutsku struku.

Članak 12.

Sekcija nema svojih izvora prihoda te potrebna sredstva za organiziranje sastanaka odnosno predavanja osigurava HFD.

Članak 13.

Poslovnik o radu stupa na snagu danom potvrde Upravnog odbora HFD-a. Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način i po istom postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

 

Predsjednik IO Sekcije

Mr.sc. Igor Kalčić, mag.pharm., spec.ispitivanja i kontrole lijekova