SEKCIJA ZA KLINIČKU FARMACIJU organizira  predavanje u

srijedu, 11. listopada 2023., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Predavač:
Anamarija Tegeltija, mag. pharm., spec. kliničke farmacije

Naslov predavanja:
Interakcije lijekova u bolesnika s uznapredovalim hormonski ovisnim, HER2 negativnim rakom dojke, liječenih kombinacijom CDK4/6 inhibitora i endokrine terapije

Provedeno je monocentrično retrospektivno istraživanje na 41 ispitaniku oboljelom od uznapredovalog hormon receptor pozitivnog HER2 negativnog tumora dojke, liječenog CDK4/6 inhibitorima u Općoj bolnici Dubrovnik.

Ispitanici s propisanim CDK4/6 inhibitorima, uključeni u ovo retrospektivno monocentrično istraživanje, većinom su bile žene (97,6%) prosječne dobi 68 godina. Svaki ispitanik najčešće je imao 2 identificirana komorbiditeta (95% CI 1-3; raspon 0-9), među kojima su arterijska hipertenzija (26,8%) i šećerna bolest neovisna o inzulinu (10,3%) bile najzastupljenije. Prevalencija politerapije u ispitivanoj skupini bolesnika je 90%, odnosno pet ili više propisanih lijekova imalo je 37 analiziranih bolesnika u svojoj terapiji. Prosječna vrijednost broja lijekova od 8,2 ± 3,6 u svih ispitanika implicira povećanu mogućnost za pojavom interakcija lijekova (koeficijent korelacije 0,91, p<0,0001). Očekivano, najpropisivaniji lijekovi bili su lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje (29%), zatim lijekovi s djelovanjem na probavni sustav, među kojima IPP-ovi (8,9%) i oralni antidijabetici (7%).

Palbociklib je bio najčešće primijenjen CDK4/6 inhibitor u prvoj liniji (43,9%), zatim su slijedili ribociklib (34,1%) i abemacklib (9,8%).

Analizom svih lijekova propisanih svim ispitanicima i korištenjem Lexicomp® baze podataka, otkriveno je ukupno 230 klinički značajnih interakcija, od čega je njih 36 (15,7%) uključivalo interakcije CDK4/6 inhibitora s ostalim lijekovima. Što se tiče stupnja kliničke značajnosti, ukupno je zabilježeno 84% C interakcija, zatim 13% D i 3% X interakcija. CYP3A4 izoenzima), 11 interakcija (30,56%) uz apsorpciju (najzastupljeniji palbociklib) te 5 interakcija (13,89%) uz eliminaciju. Sve farmakokinetičke interakcije eliminacijske faze bile su s metforminom s obzirom da ribociklib i abemaciklib inhibiraju OCT2, MATE1 i MATE-2K

Medijan preživljenja bez progresije bolesti pacijenata s CDK4/6 inhibitiorima propisanim u prvoj liniji liječenja iznosio je 28,67 mjeseci (95% CI 10,93-28,67).

CDK4/6 inhibitori predstavljaju zlatni standard u liječenju HR+/HER2- uznapredovalog karcinoma dojke. Uslijed utjecaja na metabolizam brojnih supstrata inhibicijom CYP3A4 izoenzima, ulaze većinski u farmakokinetičke interakcije (94,44%) C stupnja kliničke značajnosti, posebice ribociklib. Kod palbocikliba je djelatna tvar preformulirana u oblik filmom obložene tablete, čime je uklonjena D interakcija apsorpcijske faze palbocikliba s hranom ili inhibitorima protonske pumpe. S druge strane, analiza cjelokupne farmakoterapije, rezultirala je većinski farmakodinamičkim interakcijama (73%). S obzirom da su „ciklibi” relativno novi lijekovi na tržištu, a eksprimiraju izraženi farmakokinetički potencijal interakcija koje možemo predvidjeti, ali ne i jasno definirati intenzitet, otvara se važna uloga kliničkog farmaceuta u prepoznavanju i predviđanju interakcija i nuspojava CDK4/6 inhibitora s ciljem što potpunijeg praćenja i utvrđivanja sigurnosnog profila tijekom farmakovigilancijske faze.