SEKCIJA ZA FARMACEUTSKU REGULATIVU I
UDRUŽENJE FARMACEUTA DALMACIJE
HRVATSKOG FARMACEUTSKOG DRUŠTVA

organiziraju

Mini simpozij

AKTUALNE TEME IZ FARMACEUTSKE REGULATIVE

Split, četvrtak, 13. veljače 2020., s početkom u 18 sati,
Dvorana B104 Medicinskog fakulteta u Splitu, Šoltanska 2

P r o g r a m

18:00  ̶  18:15  Uvodna riječ
Mate Portolan, mag. pharm., predsjednik Udruženja farmaceuta Dalmacije HFD-a

18:15  ̶  18:50  NITROZAMINSKA ONEČIŠĆENJA U LIJEKOVIMA
Koraljka Meštrović, mag. pharm., HALMED

18:50  ̶  19:25    ODREĐIVANJE NAJVIŠE DOZVOLJENE CIJENE LIJEKA NA VELIKO
Vladimir Mihalic, mag. pharm., HALMED

19:25  ̶  20:00  MAGISTRALNI I GALENSKI PRIPRAVCI: REGULATIVA I TRENDOVI U HRVATSKOJ I EU
Lovre Zekan, mag. pharm., Laboratorij za provjeru kakvoće galenskih pripravaka i identifikaciju ljekovitih tvari LJSDŽ

Skup će biti vrednovan sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju magistara farmacije.

Sudjelovanje je besplatno.