Izvršni odbor je stručno i savjetodavno tijelo Izvršnog direktora HFD-a. Sastoji se od 5 članova iz sastava Upravnog odbora i vanjskih članova, koje predlaže Izvršni direktor, a imenuje ih Upravni odbor na razdoblje od 2 godine.

 

Izvršni odbor HFD-a (Iz Statuta HFD-a)
Članak 28.

Izvršni odbor je stručno i savjetodavno tijelo Izvršnog direktora HFD-a. Sastoji se od 5 članova iz sastava Upravnog odbora i vanjskih članova, koje predlaže Izvršni direktor, a imenuje ih Upravni odbor na razdoblje od 2 godine.

Članovi Izvršnog odbora su:

  • Izvršni direktor HFD-a
  • Predsjednik ili Dopredsjednik HFD-a
  • 2 člana Upravnog odbora HFD-a
  • 1 član HFD-a izvan redova Upravnog odbora HFD-a

Sjednice Izvršnog odbora saziva i vodi Izvršni direktor.

 

Članak 29.

Izvršni odbor:

1.  sudjeluje u planiranju i provođenju aktivnosti koje su u nadležnosti Izvršnog direktora, za koje nije potrebna posebna odluka Upravnog odbora ili za aktivnosti za koje je takva odluka Upravnog odbora donesena

2. izvršava zaključke i odluke Upravnog odbora

3. priprema materijale, informacije, analize i prijedoge za sjednicu Upravnog odbora i Skupštinu

4. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.