Sud časti odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova HFD-a, ako članovi svojim postupcima narušavaju ugled HFD-a te štete ugledu i časti farmaceutske struke, ako se ogriješe o načela farmaceutske etike te rješava sukobe između članova HFD-a, članova i tijela HFD-a te tijela HFD-a.

 

Sud časti HFD-a (Iz Statuta HFD-a)

Članak 41.

Sud časti HFD-a sastoji se od pet članova koje bira Skupština HFD-a iz redova istaknutih članova HFD-a. Sud časti bira predsjednika iz svog članstva.

Sud časti sastaje se po potrebi, a na prijedlog Upravnog odbora HFD-a.

Sjednicu Suda časti saziva predsjednik pisanim putem najmanje osam dana prije sjednice, uz naznaku tema za raspravu.

Sud časti može pravovaljano odlučivati u nazočnosti natpolovične većine svih članova, a odluke donosi većinom glasova.

Sud časti postupa sukladno Poslovniku o radu Suda časti.

Članak 42.

Sud časti odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova HFD-a, ako članovi svojim postupcima narušavaju ugled HFD-a te štete ugledu i časti farmaceutske struke, ako se ogriješe o načela farmaceutske etike te rješava sukobe između članova HFD-a, članova i tijela HFD-a te tijela HFD-a.

Sud časti može izreći disciplinsku mjeru ukor za lakše disciplinske povrede.

Za teže disciplinske povrede iz članka 10. ovog Statuta, Sud časti može isključiti člana iz HFD-a.

Protiv odluke Suda časti postoji pravo žalbe u roku od 15 dana Skupštini HFD-a čija je odluka konačna. Žalba odgađa izvršenje odluke Suda časti.

 

 

ČLANOVI SUDA ČASTI |

Buhač Ines 2022.-2024. Član Suda časti HFD-a 2022-2024
Obuljen Pavica 2022.-2024. Član Suda časti HFD-a 2022-2024
Sučić Verona 2022.-2024. Član Suda časti HFD-a 2022-2024
Šaler Marija 2022.-2024. Član Suda časti HFD-a 2022-2024
Vrsalović Mirjana 2022.-2024. Član Suda časti HFD-a 2022-2024