Skupština HFD-a je najviši organ HFD-a i čine ju svi članovi HFD-a.

Skupština HFD-a (Iz Statuta HFD-a)

Članak 20.

Skupština HFD-a je najviši organ HFD-a i čine je svi članovi HFD-a.

Redovita sjednica Skupštine HFD-a održava se svake godine, a saziva ju Upravni odbor HFD-a.

Izvanrednu sjednicu saziva Upravni odbor HFD-a samoinicijativno ili na zahtjev 30 članova HFD-a.

Članovi koji žele sazvati izvanrednu sjednicu moraju svoj zahtjev dostaviti Upravnom odboru HFD-a uz naznaku dnevnog reda sjednice.

Upravni odbor HFD-a dužan je zakazati izvanrednu sjednicu u roku od dva mjeseca po primitku zahtjeva.
Članak 21.

Poziv na redovitu ili izvanrednu skupštinu mora biti upućen članovima najmanje 15 dana prije sjednice, putem pošte, elektroničkim putem  ili putem objave u Farmaceutskom glasniku.

U pozivu za sjednicu Skupštine HFD-a trebaju biti označeni mjesto, vrijeme i dnevni red sjednice.
Članak 22.

Skupština HFD-a se može održati i donositi pravovaljane odluke bez obzira na broj prisutnih članova HFD-a na Skupštini.

Skupština HFD-a donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Skupština HFD-a radi sukladno Poslovniku o radu Skupštine HFD-a.

Članak 23.

Skupština:
1. donosi Statut HFD-a
2. donosi Poslovnik o radu Skupštine HFD-a
3. donosi godišnji plan i program rada HFD-a
4. donosi Pravilnik o dodjeli priznanja te odlučuje o dodjeli priznanja zaslužnim pojedincima i ustanovama
5. odlučuje o prihodima i rashodima HFD-a te utvrđuje godišnji proračun i završni račun
6. utvrđuje visinu članarine te pretplate na stručne časopise
7. bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika HFD-a iz članova Upravnog odbora na njihov prijedlog, te članove Suda časti i Nadzornog odbora HFD-a na prijedlog Upravnog odbora
8. potvrđuje članove Upravnog odbora HFD-a
9. raspravlja i odlučuje o svim pitanjima glede provođenja zadataka HFD-a te farmaceutske struke
10. razmatra izvješća sekcija i udruženja farmaceuta, kao i radnih tijela HFD-a
11. donosi odluku o prestanku rada HFD-a
12. donosi drugostupanjske odluke u svezi sa žalbama na odluke Suda časti
13. rješava i druga pitanja s dnevnog reda.

– See more at: https://www.farmaceut.org/o-nama/statut-hfd-a/