Upravni odbor HFD-a čine predsjednici sekcija i udruženja farmaceuta, jedan do tri predstavnika udruženja farmaceuta (uključujući predsjednika), glavni urednici časopisa Farmaceutskog glasnika i Acta Pharmaceutica te predstavnik HFD-a u Hrvatskoj ljekarničkoj komori. Upravni odbor između svog članstva predlaže Skupštini predsjednika HFD-a i dopredsjednika HFD-a.

 

Upravni odbor HFD-a (Iz Statuta HFD-a)
Članak 24.

Upravni odbor HFD-a čine predsjednici aktivnih sekcija i predsjednici udruženja farmaceuta,  jedan do tri predstavnika udruženja farmaceuta (uključujući predsjednika), glavni urednici časopisa Farmaceutskog glasnika i Acta Pharmaceutica te predstavnik HFD-a u Hrvatskoj ljekarničkoj komori.

Upravni odbor između svog članstva predlaže Skupštini predsjednika HFD-a i dopredsjednika HFD-a.
Udruženja farmaceuta biraju svoje predstavnike u Upravni odbor i to:

  • Udruženje farmaceuta regije Zagreb – tri člana
  • Udruženje farmaceuta regije Varaždinsko-Međimurske – jednog člana
  • Udruženje farmaceuta Dalmacije – tri člana
  • Udruženje farmaceuta Istre i Kvarnera – dva člana
  • Udruženje farmaceuta Slavonije i Baranje – tri člana
  • Udruženje farmaceuta Podravine i Bilogore – jednog člana.

Članovi Upravnog odbora HFD-a biraju se na dvije godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članovi Upravnog odbora HFD-a moraju biti redovni članovi HFD-a.

 

Članak 25.

Upravni odbor HFD-a rukovodi radom HFD-a te provodi odluke Skupštine HFD-a i odgovara za njihovu provedbu.

Upravni odbor HFD-a sastaje se na poziv predsjednika HFD-a na redovite sjednice po potrebi, a najmanje tri puta godišnje u razdoblju između dvije redovne skupštine.

Članak 26.

Upravni odbor HFD-a može održati sjednicu i donositi pravovaljane odluke samo u nazočnosti većine članova.

Upravni odbor HFD-a donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Upravni odbor HFD-a radi sukladno Poslovniku o radu Upravnog odbora HFD-a.

Članak 27.

Upravni odbor:

1. donosi opće akte HFD-a sukladno ovlastima iz ovog Statuta i zakona
2. odobrava odluku o visini članarina sekcija i udruženja farmaceuta, kao i poslovnike o radu sekcija i udruženja
3. predlaže Skupštini HFD-a godišnji plan i program rada
4. predlaže plan prihoda i rashoda HFD-a te godišnji obračun
5. saziva sjednice i priprema materijale za Skupštinu HFD-a
6. utvrđuje smjernice za stručno-znanstveni rad te donosi program stručnog usavršavanja farmaceuta (organizira savjetovanja, seminare, pomaže pri izdavanju stručnih časopisa, knjiga i slično)
7. imenuje uređivačke odbore stručnih časopisa te glavne urednike na prijedlog uređivačkih odbora
8. imenuje Izvršnog direktora HFD-a te članove izvršnog odbora HFD-a
9. upravlja financijskim poslovima HFD-a
10. priprema i utvrđuje preporuke i prijedloge o pitanjima važnim za farmaceutsku struku
11. pokreće postupke pri Sudu časti
12. prati rad sekcija i udruženja farmaceuta te poduzima mjere za ispravno obavljanje njihovog rada
13. odlučuje o učlanjenju HFD-a u međunarodne udruge te izabire predstavnike u tim udrugama
14. organizira i ostvaruje stalnu suradnju s međunarodnim udrugama farmaceuta
15. obavlja sve ostale poslove određene ovim Statutom.
16. predlaže Skupštini HFD-a članove Upravnog odbora, predsjednika i dopredsjednika, te članove Suda časti i Nadzornog odbora
17. odlučuje o dobitnicima nagrada koje dodjeljuje HFD.

 

Članovi UPRAVNOG ODBORA HFD-a izabrani na Skupštini 10. studenoga 2022.

UDRUŽENJA

1. mr. sc. Adrijana Ilić Martinac, mag. pharm. spec. Udruženje farmaceuta regije Zagreb
2. Martina Kranjec Šakić, mag. pharm. spec. Udruženje farmaceuta regije Zagreb
3. Renata Žakman Tomić, mag. pharm. Udruženje farmaceuta regije Zagreb
4. mr. sc. Dahna Arbanas, mag. pharm. spec. Udruženje farmaceuta regije Zagreb
5. Ivana Juričić Boić, mag. pharm. Udruženje farmaceuta regije Slavonije i Baranje
6. Jasenka Plantak, mag. pharm. spec. Udruženje farmaceuta regije Slavonije i Baranje
7. Branimir Marinović, mag. pharm. Udruženje farmaceuta regije Slavonije i Baranje
8. Mate Portolan, mag. pharm. (dopredsjednik) Udruženje farmaceuta regije Dalmacije
9. Lovre Zekan, mag. pharm. Udruženje farmaceuta regije Dalmacije
10. Marija Bagović Lučić, mag. pharm. Udruženje farmaceuta regije Dalmacije
11. Dijana Dragičević, mag. pharm. Udruženje farmaceuta regije Istre i Kvarnera
12. Maja Rastović Vudrag, mag. pharm. Udruženje farmaceuta regije Istre i Kvarnera
13. dr. sc. Katarina Fehir Šola, mag. pharm. spec. univ. mag. Udruženje farmaceuta regije Podravine i Bilogore
14. Tanja Vručina Klarić, mag. pharm. Udruženje farmaceuta regije Varaždinsko-Međimurske regije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKOVNE SEKCIJE

1. Martina Šepetavc, mag. pharm. Sekcija za javno ljekarništvo
2. Anita Šimić, mag. pharm. Sekcija za bolničko ljekarništvo
u mirovanju Sekcija vlasnika ljekarni
3. dr. sc. Kristina Pavić, mag. pharm. Sekcija farmaceuta juniora
4. Melita Petrović, mag. pharm. Sekcija farmaceuta seniora

 

 

 

 

 

 

 


STRUČNE SEKCIJE

1. mr. sc. Igor Kalčić, mag. pharm. Sekcija za analitiku lijekova
2. Krešimir Rukavina, mag. pharm. Sekcija za farmaceutski menadžment i farmakoekonomiku
3. prof. dr. sc. Siniša Tomić, dipl. ing. med. biokem. Sekcija za farmaceutsku regulativu
4. dr. sc. Kristina Ferderber, mag. pharm. Sekcija za farmaceutsku tehnologiju
5. doc. dr. sc. Biljana Blažeković, mag. pharm. Sekcija za fitofarmaciju i dodatke prehrani
6. prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca, mag. pharm. (predsjednica) Sekcija za kliničku farmaciju
 u mirovanju Sekcija za kozmetologiju i dermatofarmaciju
7. prof. dr. sc. Vesna Pavlica, mag. pharm. Sekcija za onkološku farmaciju
8. mr. sc. Vjera Haberle, mag. pharm. Sekcija za zdravstvenu ekologiju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNANSTVENA SEKCIJA

1. prof. dr. sc. Milena Jadrijević-Mladar Takač, mag. pharm. Sekcija za farmaceutske znanosti

 

 

GLAVNE UREDNICE ČASOPISA

1. prof. dr. sc. Svjetlana Luterotti, mag. pharm. Glavna urednica časopisa Acta Pharmaceutica
2. doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm. Glavna urednica časopisa Farmaceutski glasnik

 

 

 

 

1. Dario Briški, mag pharm.